Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Seniorrådgiver i sekretariatet til FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et selvstendig rådgivende utvalg for Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utvalget arbeider for å utvikle samarbeidet mellom hjem og skole og ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng. FUG er partipolitisk nøytralt og oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år om gangen.

Det er ledig en 100 % stilling som seniorrådgiver fra 01.08.2015. FUG og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har felles sekretariat organisert som en egen virksomhet underlagt Kunnskapsdepartementet. Sekretariatet holder til sentralt i Oslo.

Sekretariatet skal gi utvalget god faglig og administrativ støtte i arbeidet for å ivareta sitt mandat og stillingen innebærer følgende oppgaver:

  • Avgi høringsuttalelser i aktuelle saker der seniorrådgiveren bistår og følger opp overfor sentrale myndigheter.
  • Samarbeid med andre organisasjoner.
  • Rådgivnings- og informasjonsvirksomhet til foreldre og ansatte i grunnopplæringen.
  • Kurs, foredrags- og prosjektarbeid etter behov.

For stillingen kreves høyere pedagogisk utdanning. Det er nødvendig med god kunnskap om utdanningssektoren og ønskelig med god kjennskap/erfaring til grunnopplæringen. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til strategisk og analytisk tilnærming, god måloppnåelse og evner til relasjonsbygging vil være viktige egenskaper for stillingen. Søkere må dokumentere god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Det er et personalpolitisk mål i staten å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerspråklig bakgrunn. Som IA-virksomhet legges det vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi tilbyr varierte og utfordrende oppgaver i en organisasjon med aktive og engasjerte medarbeidere. Stillingen blir lønnet som seniorrådgiver (1364) i lønnstrinn 60-68.

Spørsmål om stillingen rettes til kontorsjef Gro Hexeberg Dahl, ghd@fug.no, tlf 22059070. Vi ber om at søknad med CV, attester og vitnemål sendes til post@fug.no eller til FUG, Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo innen 15.03.2015.