Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Lesekvarten

Ta deg tid til et kvarters lesing med barna hverdag.

Kjære foreldre!

 • Har du tid et øyeblikk?
 • Har du tid til å lese for barnet ditt hver dag?
 • Har du tid til et kvarter?
 • Lesestund er hyggestund!
Å hjelpe barna til et rikt og levende språk, er å gi dem en kapital i livet som gjør dem bedre rustet til å ta aktivt del i samfunnet. Når foreldre leser for barna sine, vekker det interesse for bøker.

At foreldre på denne måten mange ganger støttet skolens lesetrening, tenkte man kanskje ikke på. Selvsagt leser mange foreldre for barna sine også i dag, men når vi nå snakker om foreldremedvirkning i lesetreningen, så skjer det i et bevisst samspill mellom skolen og hjemmet.
 
Det kan være tungt og arbeidskrevende å lære å lese. Mange barn får for lite lesetrening og kan derfor forbli svake lesere resten av livet. Her kan foreldre gjøre en stor innsats.
 
Det viser seg at foreldrenes innstilling til skolearbeid spiller en avgjørende rolle for barnas framgang og trivsel. Et positivt samarbeid mellom hjem og skole er spesielt viktig når barnet skal lære å lese. Leseinnlæringen skaper samtidig grunnlaget for barnets videre læring i andre fag.
 
Hva er Lesekvarten?
"Lesekvarten" går ut på at du leser høyt for barnet ditt fra en bok dere sammen har valgt, minimum et kvarter om dagen. Når barnet selv begynne å lese, bytter dere roller. En periode kan dere lese litt hver. Etter hvert er det barnet som leser for deg, mens du lytter oppmerksomt.
 
Tema på klasseforeldremøte
Opplegget går inn som en del av lese- og skriveopplæringen, og skolen og hjemmet støtter hverandre gjensidig. Dersom en ønsker å starte opp med ”Lesekvarten” i en klasse, er det naturlig å presentere og diskutere opplegget på et klasseforeldremøte. En forutsetning for gjennomføringen, er at hele klassen deltar. Som bindeledd mellom hjem og skole brukes en kontaktbok. Her skriver foreldrene kort hva man har lest, eventuelle spørsmål og kommentarer. Læreren bruker også boka til sine kommentarer. Barnet skal vite hva som blir skrevet.
Kontaktboka virker stimulerende for barnet.
 
På skolen kan elevene samtale og fortelle om hva de har lest. På denne måten kan de gi hverandre ideer til valg av bøker. Lister med boktitler kan henges opp i klasserommet med anbefalinger fra elevene. Man kan også registrere hvor mye det faktisk leses i klassen i løpet av et halvt år, det kan bli mange sider! Boklistene og utvalget av bøker som tilbys, bør variere i sjangre. Det kan være eventyr, fabler, spenningsbøker, faktabøker for barn, billedbøker, sanger, regler, rim og mye mer.
 
Lesetrening styrker barnas evner!
Ideen til ”Lesekvarten” kommer opprinnelig fra England og har bredt seg til hele Norden, USA og Japan. Også i Norge sprer lesetrening med aktiv foreldremedvirkning seg over hele landet. Takket være denne metoden gis barn mulighet til å bli bedre og gladere lesere. Å lytte til gode historier og øve seg i å lese, gir barnet den nødvendige språklige basis. Systematisk bruk av ”Lesekvarten” gjør at barna ikke bare blir raskere og flinkere til å lese, men lesetreningen styrker også barnas evner i andre fag. Gleden over å kunne lese smitter og gir gå-på-humør i skolearbeidet. Høytlesning hjemme i trygge omgivelser gir barnet ditt sin ”egen” stund sammen med en voksen. Det er viktige minutter for barnet ditt og viktige minutter for deg.
 
Lesestund er hyggestund
Noen gode råd:
 • Prøv å få ro og fred omkring lesestunden
 • Prøv å finne en fast tid
 • Velg en egnet bok
 • La barnet sitte ved siden av deg, eller på fanget, slik at det kan se i boka mens du leser
 • Snakk om bildene i boka
 • Avbryt aldri ved feillesning, snakk om det dere har lest og forklar vanskelige ord
 • Når dere er ferdige med høytlesningen, la barnet peke på bokstaver det kjenner, eller lese ord og avsnitt
 • Husk alltid å rose og oppmuntre
Valg av bok
La barnet være med å velge bok, enten sammen med læreren eller foreldrene. Noen skoler har selv et rikholdig bibliotek, offentlige biblioteker tilbyr også skolene bokkasser. Noen steder kommer bokbuss, andre steder er offentlige bibliotek i nærheten av bostedet. Bibliotekene kan anbefale og gi forslag til litteratur. Barnet må få tekster som er tilpasset leseferdigheten og det må få utvikle seg i sin egen takt. Framgang i leseferdighet skjer ikke hvis lesestundene preges av stress og negativ sammenligning. Lesestunden skal ikke forbindes med kritikk og mangel på mestring. Lesing skal være spennende og gøy.
 
Tospråklige barn
Vi arver ikke et språk. Språket må hele tiden stimuleres for å utvikles. Tospråklige barn trenger lesestunder på begge språk. Det krever større anstrengelser, men er verdt strevet. Hjem og skole må samarbeide for å få dette til.
Alle barn trenger et godt språkmiljø. Språkstimulering kan barn også få gjennom TV, radio, teater, aviser og tidsskrifter for barn, lesestunder på biblioteket, lydbøker, sanger, rim og regler m.m.   
 
Barn med lese- og skrivevansker
Det er viktig å ta seg god tid, ikke presse barnet til å lese, men la barnet utvikle språket gjennom å høre at det leses. Høylesning er betydningsfullt. Barn kan oppmuntres til å kjenne igjen enkeltbokstaver, enkeltord, selv velge ord eller setninger e.a. Lesestundene skal være lystbetonte. Leker og sanger med bevegelser stimulerer evnen til å koordinere bevegelsene. Å utvikle barns motorikk kan hjelpe i leseinnlæringen.    
 
Lesing stimulerer fantasi, drømmer og utvikler språket
Språket er det viktigste redskap vi har å møte verden med.
 •  Vi behøver språket vårt for å forstå, analysere og uttrykke oss
 • Vi behøver språket vårt for å påvirke vår livssituasjon.
 • Vi behøver språket for å kunne tenke.
Et rikt språk utvikles ved å bruke språket!
Barns og språkutviklingens fiende er stress og dårlig tid. Ta deg tid til å lese høyt fra en god bok for barnet ditt – et kvarter om dagen! Din interesse og ditt engasjement er det beste ditt barn kan ha med seg i skolen.
 
Teksten er fra heftet "Lesekvarten" utgitt av FUG i 2004. Den finnes nå bare som artikkel på nettet.