- Når vi vet at barnet lider, er det skolens plikt å ta tak i dette for å finne en løsning. Altfor ofte ser vi at dette ikke skjer. Mange foreldre tør ikke å ta kontakt med leddet over skoleleder, fordi de er redd for at det kan forverre situasjonen, sier FUG-leder Loveleen Rihel Brenna.

Til sammen har FUG registrert 403 henvendelser fra foreldre som har spørsmål om ulike sider ved det å være foreldre til skolebarn. Dette er en liten nedgang fra 2009, der det kom inn 436 henvendelser.

De sakene som topper statistikken er spørsmål knyttet til rollen som tillitsvalgt foreldre (FAU-medlem eller klassekontakt), rektors rolle og myndighet, og det å vinne gehør overfor skolens ledelse og eier. I 2010 kom det 109 slike henvendelser til FUG.

På andreplass kom spørsmål om organisering i skolen, som rommer alt fra nedleggelse eller sammenslåing av skoler, sammenslåing av klasser, lærertetthet og leksehjelp. Av denne typen registrerte FUG 92 spørsmål.

Mobbing
Den tredje og alvorligste kategorier spørsmål til FUG er mobbing, med 56 saker.

- Dette er ofte lange og alvorlige samtaler om vonde saker som strekker seg over tid. Noen har holdt kontakten med oss i opptil ett år. De foreldrene som ringer til FUG, har ofte prøvd mange andre instanser, og er svært fortvilet over ikke å nå igjennom eller å få hjelp, sier Loveleen Brenna.

Mobbing skjer oftest mellom elever, men mange elever opplever også at de mobbes av læreren, slik Elevundersøkelsen 2010 bekreftet. I fjor ble omlag 50 000 elever mobbet, 8,4 % av dem sa at de ble utsatt for mobbing flere ganger i måneden. Til  tross for dette ble bare et fåtall meldt inn til fylkesmannsnivå. 

Les NIFUs utdypende undersøkelse av funn fra Elevundersøkelsen om blant annet mobbing her.

- Det kan skyldes to ting: at foreldre ikke kjenner til sine og elevens rettigheter, eller at skolen og skolens ledelse mangler kunnskap om lovverket og kompetanse på å løse mobbekonflikter, sier Brenna.

Toppen av isfjellet
Også spørsmål om elevenes læringsmiljø kommer relativt høyt opp på FUGs 2010-statistikk, med i alt 53 saker. Disse dreier seg om klasseledelse, elevenes trivsel, støy, inneklima, uteareal og foreldrenettverk. Mobbesaker er ikke tatt med her. På femteplass kommer spørsmål om spesialundervisning og tilpasset opplæring, med 36 henvendelser.

– Henvendelsene til FUG er nok bare toppen av isfjellet. Dessverre tyder mye på at mange aldri tør å ta kontakt, verken med oss eller skoleledelsen om sine problemer. Heldigvis har vi likevel mange gode eksempler på skoler som fungerer godt i Norge, sier Brenna.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsrådgiver Anne D. Nilsen, 90 11 74 52
Utvalgsleder, Loveleen Rihel Brenna, 90 84 07 25