Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Mobbing

Mobbing er et stort problem for mange barn og unge. De fleste barn blir mobbet på et eller annet tidspunkt i løpet av sin skoletid. Man anslår at mobbing er et problem for hver 4. elev, og at hver 20. elev – dvs. cirka én elev i hver klasse – blir mobbet hver dag i flere år. Ingen foreldre kan være sikre på at barna deres aldri vil mobbe eller bli mobbet.

Jenter med mobiler
(Foto: Colourbox)

Mobbing kan være:

  • verbal (for eksempel bruk av kallenavn)
  • sosial (for eksempel blir holdt utenfor)*
  • materiell (for eksempel å få ødelagt klær og eiendeler)
  • psykisk (for eksempel å bli truet eller tvunget til å gjøre noe)
  • fysisk (for eksempel å bli slått eller sparket)
  • digital (for eksempel å bli hengt ut eller holdt utenfor på nett)

Hvilken skade gjør mobbing?

Mobbing gjør barn ulykkelige og kan få dem til å skamme seg og føle seg ensomme. De mister selvtillit, blir innadvendte og kanskje syke. De prøver å fortrenge at de blir mobbet. Noen føler også at det er deres egen skyld. Kanskje avreagerer de på sine søsken eller foreldre.

De vil sannsynligvis bli anspente og ukonsentrerte på skolen. Kanskje vil de ikke gå på skolen i det hele tatt. Mobbing påvirker læringen og kan ødelegge skolegangen. Mobbing kan bidra til å utløse alvorlige problemer, dårlig oppførsel, spiseforstyrrelser, kriminelle handlinger og depresjoner.

Barn som mobber, har eller får selv problemer – med skolen, foreldrene eller kameratene. Selv om de fleste mobbere i begynnelsen kan være populære, så kan de selv ende opp med å bli upopulære.

En kunnskapsoppsummering fra 2017 om konsekvenser av mobbing, viser at den ofte gir langvarige plager for de som har blitt mobbet. Og det er skolens ansvar å følge dem tett opp.

Stopp mobbing – Gode råd til foreldre

Veileder om mobbing – Gode råd til skoleansatte

Utdanningsdirektoratet har lager en veileder mot mobbing for ansatte og ledere i grunnskolen.

Mobbing i barnehagen

Mobbing skjer også blant de aller yngste. Se hva vårt søsterorgan Foreldreutvalget for barnehager (FUB) skriver om mobbing.

Les om prosjektet "Hele Barnet hele løpet – mobbing i barnehagen" og finn FUBs brosjyre om mobbing

Erfaringsseminar Beredskapsteam mot mobbing
(Foto: FUG)

Beredskapsteam mot mobbing

Et overordnet mål med beredskapsteam er å hjelpe elever og familier som lider under så alvorlige mobbesaker at det er fare for liv og helse. Beredskapsteamene kobles inn i fastlåste saker der mye annet har vært prøvd først.

Det er FUG og KS som i 2012 startet pilotprosjektet. Beredskapsteamene er ikke forebyggende arbeid - det er krisehåndtering. Målet med et team er rask handling og tydelige tidsfrister som gjør at familiene opplever at noen faktisk har myndighet til å få ting til å skje.

Beredskapsteamene skal inn i de sakene der foreldre og elever ikke har tillit til at verken skolen eller kommunen/fylkeskommunen kan eller vil gjøre noe. Teamene er satt samme tverrfaglig i kommunene.

I 2016 har følgende kommuner etablerte beredskapsteam mot mobbing: Nøtterøy, Skien, Tønsberg, Flora, Høyanger, Lærdal, Leikanger, Gloppen, Steinkjer, Verdal, Levanger, Eidanger, Lenvik, Gildeskål, Bodø, Kåfjord, Storfjord, Lyngen og Nordreisa. I tillegg Buskerud Fylkeskommune.

Pilotkommunene har brukt ulike modeller for hvordan beredskapsteamene skal jobbe.

Erfaringsseminaret 15. april 2016 i KS fortalte tre av kommunene om sine erfaringer. 

Her er Sluttrapporten om beredskapsteam mot mobbing

Si fra om andres barn mobbes

Barna observerer og får raskt med seg hva som skjer på skolen. Ofte kan barn som ikke selv er involvert i mobbing, observere og si fra hjemme. Dette kan skje lenge før den som selv blir mobbet forteller om det hjemme.

Derfor må vi som voksne ta ansvar også for andres barn. Om vi får høre at andre barn ikke har det greit, så må vi gi foreldrene og skolen beskjed om det. Skolen har et ansvar for å gripe fatt i mobbing og sette inn tiltak for å stoppe det.

Gunn Iren Müller med i Partnerskap mot mobbing
FUG-leder Gunn Iren Müller (t.h.) signerer Partnerskap mot mobbing (Foto: FUG)

Voksne skaper vennskap – tema på foreldremøter

FUG har siden starten i 2002 vært part i Manifest mot mobbing. Til kampanjen i 2012 laget FUB og FUG et opplegg til foreldremøter med tema Voksne skaper vennskap. Forslaget inneholder tips og ideer både til innhold og organisering.

Å skape vennskap. Foreldremøte for barnehage og skole. Bokmål 

Å skape vennskap. Foreldremøte for barnehage og skole. Nynorsk
 

Fra 2016 ble Manifest mot mobbing endret til Partnerskap mot mobbing der noen flere aktører ble med i arbeidet - til sammen 13. FUG og FUB er fortsatt med i denne holdningssatsningen.

Den nye partnerskapsavtalen ble signert 15. januar 2016 i Oslo.

Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø NOU 2015:2

Djupedalutvalget kom våren 2015 med en NOU 2015:2 Å høre til   som vurderer "de samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede hendelser i skolen".

Utvalget kom med 101 forslag til tiltak. Se FUGs høringssvar til Djupedalsutvalget her.