Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Mobbing

Alle barn har rett til et trygt og god skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring. Alle elever skal oppleve tilhørighet. Dette må skolene jobbe systematisk med hver dag. Nulltoleranse mot mobbing er nå lovfestet, og skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter om skolemiljø.

Jenter med mobiler
(Foto: Colourbox)

Mobbing kan være:

  • verbal (for eksempel bruk av kallenavn)
  • sosial (for eksempel blir holdt utenfor)*
  • materiell (for eksempel å få ødelagt klær og eiendeler)
  • psykisk (for eksempel å bli truet eller tvunget til å gjøre noe)
  • fysisk (for eksempel å bli slått eller sparket)
  • digital (for eksempel å bli hengt ut eller holdt utenfor på nett)

    Ingen foreldre kan være sikre på at barna deres aldri vil mobbe eller bli mobbet. Her er nyttig informasjon til foreldre og elever fra Utdanningsdirektoratet.

Ny lov om mobbing

Fra 1. august 2017 kom det ny lovgivning mot mobbing (9 A) og for et trygt og godt skolemiljø.

Loven har utvidet aktivitetsplikt til skolene når det gjelder mobbesaker. Det betyr at de raskt må finne ut av saken og sette inn tiltak slik at mobbingen tar slutt. Skjer ikke dette, får skolen dagbøter.

Foreldre kan melde fra om mobbing direkte til Fylkesmannen, også muntlig, etter å ha informert rektor først. Fylkesmannen skal følge opp sakene med skolen og eventuelt ilegge dagbøter.

FUG håper at den utvidede aktivitetsplikten for skolene og Fylkesmannens nye rolle vil veie opp for enkeltvedtaket, som nå er fjernet. 

Den aller viktigste jobben er å bygge et godt og trygt skolemiljø slik at mobbing unngås. Å jobbe hver dag med dette på skolene må være hovedfokus, med foreldrene på laget, mener FUG. 

Hvilken skade gjør mobbing?

Mobbing gjør barn ulykkelige og kan få dem til å skamme seg og føle seg ensomme. De mister selvtillit, blir innadvendte og kanskje syke. De prøver å fortrenge at de blir mobbet. Noen føler også at det er deres egen skyld. Kanskje avreagerer de ved å bli aggressive på søsken eller foreldre.

Noen blir anspente og ukonsentrerte. Kanskje vil de ikke gå på skolen i det hele tatt. Mobbing påvirker læringen og kan ødelegge skolegangen. Mobbing kan bidra til å utløse alvorlige problemer, dårlig oppførsel, spiseforstyrrelser, kriminelle handlinger og depresjoner.

Barn som mobber, har gjerne selv problemer (eller kan få) – med skolen, foreldrene eller vennene. Selv om de fleste mobbere i begynnelsen kan være populære, så kan de selv ende opp med å bli upopulære.

En rapport fra 2017 om konsekvenser av mobbing, viser at den ofte gir langvarige plager for de som har blitt mobbet. Og det er skolens ansvar å følge dem tett opp.

Stopp mobbing – Gode råd til foreldre

Veileder om mobbing – Gode råd til skoleansatte

Utdanningsdirektoratet har lager en veileder mot mobbing som ansatte i grunnopplæringen og i SFO.

Si fra om andres barn mobbes

Barna observerer og får raskt med seg hva som skjer på skolen. Ofte kan barn som ikke selv er involvert i mobbing, observere og si fra hjemme. Dette kan skje lenge før den som selv blir mobbet forteller om det hjemme.

Derfor må vi som voksne ta ansvar også for andres barn. Om vi får høre at andre barn ikke har det greit, må vi gi foreldrene og skolen beskjed om det.

Erfaringsseminar Beredskapsteam mot mobbing
(Foto: FUG)

Beredskapsteam mot mobbing

Et beredskapsteam skal hjelpe elever og familier som lider under så alvorlige mobbesaker at det er fare for liv og helse. De kobles inn i fastlåste saker der mye annet har vært prøvd først.

Beredskapsteamene er ikke forebyggende arbeid - det er krisehåndtering. Målet med et team er rask handling og tydelige tidsfrister som gjør at familiene opplever at noen faktisk har myndighet til å få ting til å skje. Teamene er satt samme tverrfaglig i kommunene.

Det er FUG og KS som i 2012 startet pilotprosjektet. I 2016 hadde disse kommunene beredskapsteam mot mobbing: Nøtterøy, Skien, Tønsberg, Flora, Høyanger, Lærdal, Leikanger, Gloppen, Steinkjer, Verdal, Levanger, Eidanger, Lenvik, Gildeskål, Bodø, Kåfjord, Storfjord, Lyngen og Nordreisa. I tillegg Buskerud Fylkeskommune.

Kommunene har brukt ulike modeller å jobbe etter. På et erfaringsseminar 15. april 2016 fortalte tre av kommunene om sine erfaringer. 

Her er Sluttrapporten om beredskapsteam mot mobbing

Mobbing i barnehagen

Mobbing skjer også blant de aller yngste. Se hva vårt søsterorgan Foreldreutvalget for barnehager (FUB) skriver om mobbing.

Les om prosjektet "Hele Barnet hele løpet – mobbing i barnehagen" og finn FUBs brosjyre om mobbing

Gunn Iren Müller med i Partnerskap mot mobbing
FUG-leder Gunn Iren Müller (t.h.) signerer Partnerskap mot mobbing (Foto: FUG)

Tema på foreldremøter

FUG har siden starten i 2002 vært part i Manifest mot mobbing - forløperen til Partnerskap mot mobbing.

Til kampanjen i 2012 laget FUB og FUG et opplegg til foreldremøter om hvordan voksne kan skape vennskap.

Å skape vennskap. Foreldremøte for barnehage og skole. Bokmål 

Å skape vennskap. Foreldremøte for barnehage og skole. Nynorsk

FUG og FUB er fortsatt med i Partnerskap mot mobbing og den nye partnerskapsavtalen ble signert 15. januar 2016 i Oslo.

Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø NOU 2015:2

Forarbeidet til den nye lovgivningen mot mobbing er NOU 2015:2 Å høre til som Djupedalutvalget la frem våren 2015. Den vurderte de samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede hendelser i skolen.

Utvalget kom med 101 forslag til tiltak. Se FUGs høringssvar til Djupedalsutvalget her.