Til sammen er 10 skoleeiere i de tre nordligste fylkene invitert med i prosjektet skoleåret 2011/12. Både foreldre og ansatte på skolene skal lære hvordan de sammen kan påvirke elevenes motivasjon og innsats i skolearbeidet, og være en ressurs for elevenes faglige og sosiale læring.

- Det er helt sentralt at vi foreldre blir regnet med som en ressurs fra skolens side, for å sikre god kvalitet på læringsmiljøet. Skolen må legge til rette for et slikt samarbeid, og vi foreldre må engasjere oss, sier Loveleen Brenna.
 

Nasjonal satsing

Utdanningsdirektoratet startet i 2009 arbeidet med en femårig nasjonal satsing på et bedre læringsmiljø. Med forankring i Opplæringsloven er målet å sikre alle elever et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer deres helse, trivsel og læring.

Det er bevilget penger til lokale utviklingsprosjekter hos til sammen 40 skoleeiere, og det er blitt laget nettbasert utviklingsmateriell. Satsingen i de tre nordligste fylkene inngår i dette.

Fem kriterier

De fem grunnleggende kriteriene for et godt læringsmiljø er i følge Utdanningsdirektoratet:  lærerens evne til klasseledelse, lærerens evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev, kultur for læring blant elevene, god ledelse og organisasjon i skolen, og et godt samarbeid mellom hjem og skole.

- Vi er glade for at en god relasjon mellom hjem og skole regnes som et av de fem kriteriene for et godt læringsmiljø. Dette bekrefter både forskning og erfaring. Vi er fornøyde med at også Utdanningsspeilet 2011 vektlegger dette, sier Loveleen Brenna.

Oppstartskonferansen i Tromsø tirsdag 30. august var i regi av fylkesmennene i de tre nordligste fylkene, og både skoleledere, pedagoger og foreldre deltok.