Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Opplæringslova er en lov som handler om rettigheter og plikter forbundet med opplæring og skolegang i Norge. Regler som utfyller loven, er gitt i forskrift til opplæringlova. Sammen med læreplanen Kunnskapsløftet gir opplæringslova og forskriften de formelle rammene for hva opplæringen skal inneholde og hvordan den skal foregå.

 I et hjem-skole-perpektiv er det noen kapitler som er viktige å være klar over:

- Kap. 1 innledes med hva som er formålet med opplæringen. Det står i § 1-1 at opplæringen skal skje i "samarbeid og forståing med heimen". Her ligger grunnlaget for foreldrenes ansvar og medvirkning i skolen. Det står videre i §1-3 at alle elever har krav på å få opplæring i samsvar med sine evner og forutsetninger.
 

 - Kap. 5  handler om spesialundervisng. Foreldre kan kreve at skolen undersøker om eleven trenger spesialundervisning. Før barnet blir henvist til PPT (pedagogisk-psykologiek tjeneste) må foreldrene gi sitt samtykke. Foreldrene må ogå gi samtykke om at det blir gjort vedtak om å sette i gang spesialundervisning.

 
- Kap. 9 A omhandler elevenes skolemiljø. Her står det at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. De voksne på skolen har ansvar for å gripe inn hvis de får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende handlinger. Skolen skal drive et aktivt og systematisk arbeid for å fremme helsa, miljøet og tryggheten til elevene.
 

- Kap. 11 omhandler brukermedvirkning i skolen. Her er alle rådsorganene listet opp. Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). To medlemmer av FAU er representert i samarbeidsutvalget. I noen kommuner er samarbeidsutvalget erstattet av driftsstyret. Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg og her skal elever og foreldre være i flertall. Skolemiljøutvalget skal jobbe spesielt med å følge opp kap. 9 A og alt som har med skolemiljøet å gjøre.