Samarbeid mellom hjem og skole får også bred plass i Stortingsmelding nr. 22 kalt Motivasjon - Mestring - Muligheter. Blant annet vil departementet utrede obligatorisk gjennomføring av Foreldreundersøkelsen på skolenivå, som FUG har foreslått i en rekke år.

 – Vi er glade for at regjeringen tar på alvor verdien av foreldreengasjement. Dette er ikke minst viktig i ungdomsskolen, der vi ofte seg at foreldrene bryr seg mindre om barnas skolehverdag. Mange kvier seg for å knytte kontakter med nye foreldre og lærere, og føler de kommer til kort med å hjelpe barna med leksene, sier Brenna.

Fall i motivasjonen

Stortingsmeldingen som ble lagt fram av kunnskapsminister Kristin Halvorsen 29. april, er basert på innspill fra 3000 elever, foreldre, skoleansatte og forskere om hvordan ungdomsskolen kan bli bedre.

- Vi vet at motivasjonen faller gradvis fra 5. klasse og til bunn-nivået i 10. klasse. De tiltakene vi foreslår i meldingen henger alle sammen med vår satsing på å få flere til å fullføre videregående, sa Halvorsen da den ble presentert.

Hun tror meldingen treffer fordi mer praksis og variasjon har vært etterlyst av svært mange hun har snakket med.
 

Valgfag

Meldingen foreslår å innføre halvannen time valgfag pr. uke fra høsten 2012 på ungdomstrinnet, som gradvis økes til totalt 4,5 timer i 2014. En tredjedel av denne tiden er nye timer, resten tas fra omdisponering av eksisterende timer.

- Vi vil utvikle læreplaner i 10 – 15 valgfag, som natur og miljø, entreprenørskap og kunst og kulturfag. Til dette trenges det 687 nye lærerårsverk som er beregnet til å koste 470 millioner kroner, fortalte Halvorsen.
 

Praksis i alle fag

Melding legger vekt på at det skal satses på mer praktisk rettet undervisning i alle fag, ikke bare i valgfagene. Særlig i fag som matte og lesing skal skolene tilbys materiell og kompetansetiltak for lærerne for å fremme mer variert og praktisk opplæring. Dette skal også gavne de elevene som ikke får nok faglige utfordringer, og ønsker å ta fag på videregående nivå.

- Dette er veldig positivt. Bare gjennom variasjon og tilpasning av opplæringen kan vi få mer motiverte og lærelystne elever, sier Brenna.

Det vil også bli utviklet et femårig program i god klasseledelse. I dette programmet vil man blant annet vektlegge samarbeidet mellom hjem og skole.

- Det er også positivt at meldingen foreslår å iverksette forsøk omkring forsterket hjem-skole-samarbeid der eleven ikke ser ut til å trives, har stort fravær og dårlige læringsresultater, sier Brenna.