Barn fra barnetrinnet

Hun er glad for at Fylkesmannen i Finnmark har invitert til to samlinger for lærere i vinter. Den første samlet lærere fra 5. – 7. trinn i Alta i februar. Den andre startet i dag 17. mars i Kirkenes.

- Vi er enige i at arbeidet mot frafall må starter tidligere enn i siste halvdelen av 10. klasse, slik det var i pilotperioden. Da tror vi det kan være for sent for mange elever å ta igjen grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og skriving, sier FUG-lederen.

- Vi vet at det er helt avgjørende at de grunnleggende ferdighetene sitter godt fra barneskolen av for at elevene ikke skal falle av senere. Og spesielt kritisk vet vi at det kan være på 5. trinn. Derfor ser vi positivt på denne skoleringen, sier hun.

Les en av sluttrapportene fra NY GIV-projektet her.

Forebyggende

Representanter fra Lesesenteret, Matematikksenteret og Skrivesenteret holder innlegg på kurset.

- Å styrke de grunnleggende ferdighetene når de faglige utfordringene øker mot slutten av barnetrinnet, kan være med på å forebygge frafall i videregående, sier Fylkesmannen.

Fylkesmannen oppfordrer deltakerne fra den enkelte skole til å spre erfaringer og kunnskap fra kurset med kolleger.

Elisabeth Strengen Gunder på FUGkonferansen

IKO-modellen

To kommuner som i en tid har drevet med nybrottsarbeid nettopp for å avdekke og hindre frafall alt fra barnetrinnet, er Frogn og Eidsvoll kommuner i Akershus.

De har utviklet nye modeller og støtteverktøy med utgangspunkt i IKO-arbeidet som utføres på ungdomstrinnet og i de videregående skolene i Akershus.

IKO står for identifisering, kartlegging og oppfølging.

Frogn har tilpasset IKO-opplegget til elevene på 5. trinnet, og foresatte har fått kurs. Et av kriteriene går på fravær, og slik blir også fraværet systematisk gjennomgått og vurdert. Dette er viktig for å kunne forebygge skolevegring og frafall i det videre skoleløpet, peker Frogn kommune på.

I tillegg vil Eidsvoll kommune ha fokus på varierte undervisningsmetoder.

- Dette er gode eksempler som også involverer foreldre og som blir spennende å følge videre, sier FUG-lederen.