- Det er gledelig at stadig flere ringer oss og er opptatt av barnas skolehverdag og en god dialog med skolen. Men det er dessverre også mye fortvilelse i de sakene vi får inn, sier FUG-leder Loveleen Brenna.

Pr. 23. juni i fjor hadde FUG mottatt 223 henvendelser, mens tallet for samme periode i år altså er 335 rådgivningssaker.

På topp i FUGs halvårsstatistikk ligger kategorien organisering med 73 saker. Dette dreier seg ofte om hvordan klassen eller skolen organiserer undervisningen. På andreplass kommer spørsmål knyttet til det å være tillitsvalgt foreldre, som foreldrekontakt eller FAU-medlem.

Mobbing

På tredjeplass kommer spørsmål om læringsmiljø med 70 saker, mens mobbing inntar fjerdeplassen med totalt 36 saker hittil i år. De to kategoriene er knyttet sterkt sammen.

- At mobbing kommer høyt opp nok engang, bekrefter vårt inntrykk fra i fjor. Mange foreldre fortviler over at rektorer og skoleeiere ikke griper inn i alvorlige saker.  Dessverre er det skoler som bagatelliserer eller benekter at det foregår mobbing. Mange foreldre opplever en enorm avmakt i forhold til møtet med skolen, og de føler at verken de eller barnet blir tatt på alvor, sier Brenna.

56 personer kontaktet FUG om mobbing totalt i 2010. FUG er ofte siste instans foreldre ringer når de har prøvd alt annet. Finn mer om mobbing på vår hjemmeside.

Etterlyser sanksjoner

Også det felles nasjonale tilsynet i regi av Utdanningsdirektoratet bekrefter dette inntrykket. Temaet for tilsynet i 2010 og 2011 har vært elevenes psykososiale miljø etter §9a i Opplæringsloven, og her har det blitt avdekket alvorlige mangler ved mange skoler. 

- Det viser seg at skolene ofte mangler rutiner for saker om mobbing og krenkende adferd. Det er for dårlig. Opplæringsloven skal sikre barn og unge et godt psykososialt miljø på skolen, men gir ikke barn mange rettigheter. Hvis en voksen mobbes på arbeidsplassen, har de rettigheter og erstatningskrav i kraft av arbeidsmiljøloven. Barn som mobbes har få rettigheter, sier Brenna.

Hun etterlyser sanksjoner overfor de skolene som bryter Opplæringsloven.

Læringsmiljø-spørsmålene FUG får handler ofte om uro og bråk i klassene, utestenging, rektors og lærernes manglende tiltak for å skape et godt miljø og hva foreldrene kan bidra med. - Et god samarbeid mellom hjem og skole er en av de fem grunnpilarene for et godt læringsmilø på skolen. Det er helt sentralt at skolen slipper foreldre til og regner med oss som en ressurs, sier hun.