Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Jeg har spurt læreren om mine rettigheter i skolen. Han har sagt jeg skal slå opp på nettet, men jeg finner ikke fram.

Fins det en samlet oversikt over elevenes og foreldrenes rettigheter i skolen?

Er det regler for når en skoledag skal begynne og slutte?

Vår skole har dette året flere dager i uken der elevene starter kl. 10 (noen 10.30). Dette er omdiskutert blant både lærere, elever og foreldre, og meningene spenner fra stor begeistring til stor frustrasjon. Etter nok en diskusjon med andre foreldre ble vi sittende å undre oss: Er det lov? Eller er det regler for hvilket tidsrom skoledagen skal starte og slutte?

Hvem har rett til særskilt norskopplæring?

De elevene som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring inntil de kan så mye norsk at de kan følge den vanlige undervisningen i klassen.

Er det lov å arrangere gudstjenester i skoletiden?

Ja, skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling.

Hva er forskjellen på likeverdig og tilpasset opplæring, og hva betyr spesialundervisning og inkludering?

Skolen bruker mange begreper som kan være vanskelig å holde fra hverandre. Hva er forskjellen på likeverdig og tilpasset opplæring, og hva betyr spesialundervisning og inkludering? Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en liste med begrepsavklaringer:

Sakkyndig vurdering

Før kommunen eller fylkeskommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det gjennomføres en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til eleven.

Hva er egentlig et enkeltvedtak?

Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.

Hvem har rett til spesialundervisning?

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Kan elever pålegges å dusje etter gymtimene?

Nei, det er ikke grunnlag i lovverket for å pålegge elever å dusje.

Må konferansetimene foregå på dagtid?

FUG får med jevne mellomrom henvendelser fra foreldre som har fått beskjed fra skolen om at alle konferansetimer må skje på dagtid av hensyn til lærernes arbeidstidsbestemmelser. Må det være slik?