Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Klage

Vi skiller mellom det å ikke være helt fornøyd med noe (uformelle klager) og det å mene at skolen har fattet et vedtak som handler om ditt barns rettigheter og som du mener ikke er bra for ditt barn (formelle klager). 

Uformell klage
Om du som forelder ikke er helt fornøyd med læringssituasjonen til barnet ditt, så snakk med kontaktlæreren for å se om dere kan finne fram til gode løsninger sammen. Dette kan for eksempel handle om at barnet ditt ikke får nok faglige utfordringer på skolen, ikke trives så godt, eller ikke får godt nok tilpasset opplæring. 

Formell klage 
Dersom du mener skolen bryter opplæringsloven, eller du mener at skolen har fattet et vedtak som gjelder ditt barn og som ikke er riktig for barnet ditt, så kan du sende en skriftlig klage til skolen på dette. Dette kan for eksempel handle om at eleven ikke får gå på nærskolen sin, at tiltakene for å få slutt på mobbing ikke fungerer, eller at barnet ditt har fått avslag på spesialundervisning. Klagen må være skriftlig og det må gå tydelig fram hva det klages på. Retten til å klage skal sikre elevenes og foreldrenes rett til å bli hørt.

Lovgrunnlaget
Retten til å klage på enkeltvedtak er hjemlet i Opplæringsloven kap. 15. Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for for deg og ditt skolebarn. Forvaltningsloven gir informasjon om saksforberedelse og saksbehandling og beskriver framgangsmåte ved klage.

Hva kan det klages på?
Her har du noen eksempler på hva du kan klage på:

  • Avslag på søknad (for eksempel spesialundervisning, permisjon, skoleplass)
  • Bortvisning fra skolen for én dag eller mer (under en dag regnes ikke som enkeltvedtak)
  • Vedtak om at ditt barn skal flyttes til en annen skole
  • Hvis ditt barn blir utsatt for krenkende oppførsel som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme og skolens tiltak ikke hjelper
  • Karakterer (standpunktkarakterer, eksamenskarakterer, ordens- og oppførselskarakterer)
  • Vedtak om ikke å få standpunktkarakter
  • Områder som ikke går under betegnelsen enkeltvedtak, men som har betydning for elevens opplæring (for eksempel mangelfull opplæring)