Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Rettigheter

Foreldrene har hovedansvaret for barna sine og har derfor rett til medvirkning og medinnflytelse i skolen. I formålsparagrafen for hele grunnopplæringen (grunnskolen og videregående) står det at opplæringen i skolen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet.

 Barna har noen grunnleggende rettigheter i skolen:

  • Godt læringsmiljø - Alle elever har rett til et fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  • Gode lærere - Lærerne som underviser i skolen skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.
  • Tilpasset opplæring - Alle elever har rett til opplæring tilpasset egne evner og forutsetninger.
  • Gratis grunnskole - Alle elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring.
  • Spesialundervisning - Alle elever som ikke har utbytte av den ordinære undervisningen har rett til spesialundervisning.
Her er en nyttig lenke fra Utdanningsdirektoratet om rettigheter og plikter for elever i grunnopplæringen.
 
Hvis foreldrene mener at barna deres ikke får oppfylt rettighetene sine, kan de klage. Klagen skal rettes til skolen i første omgang, dernest til kommunen og til sist til Fylkesmannen som er siste klageinstans.

 
Samarbeidet mellom hjem og skole er omtalt ulike steder i lovverket. FUG har laget en egen oversikt over lovhenvisninger som handler om samarbeidet mellom skole og foreldre.  Utdanningsdirektoratet har også laget et rundskriv om hjem-skole-samarbeid som kan være nyttig å kjenne til, og her er også friskoler omtalt.
 
Etter et samlivsbrudd kan samarbeidet mellom de voksne by på spesielle utfordringer. Hvilke rettigheter har du som forelder når barnet ikke bor sammen med deg? Kan hende bor du sammen med en som har barn fra før, og hvilke rettigheter har du da til informasjon fra skolen? FUG har laget en egen oversikt over hvilke regler som gjelder ved skilsmisse eller delt omsorgsansvar