Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Rettigheter

Foreldrene har hovedansvaret for barna sine og har derfor rett til medvirkning og medinnflytelse i skolen. I formålsparagrafen for hele grunnopplæringen står det at opplæringen i skolen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet.

 Barna har noen grunnleggende rettigheter i skolen:

  • Alle har rett til et fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  • Lærerne som underviser i skolen skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse
  • Opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger.
  • Elevene har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring.
  • Elever som ikke har utbytte av den ordinære undervisningen, har rett til spesialundervisning.
Her er en nyttig lenke fra Utdanningsdirektoratet om rettigheter og plikter for elever i grunnopplæringen.
Hvis foreldrene mener at barna deres ikke får oppfylt rettighetene sine, kan de klage. Klagen skal rettes til skolen i første omgang, dernest til kommunen og til sist til Fylkesmannen som er siste klageinstans.
Etter et samlivsbrudd, kan samarbeidet mellom de voksne rundt barnet by på spesielle utfordringer. Vil du vite om dine rettigheter som forelder også når barnet ikke bor sammen med deg, kan du finne informasjonen i dette notatet.