Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Samarbeidsorganene i skolen

Foreldrekontaktene
Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
 
Samarbeidsutvalget (SU) Samarbeidsutvalget er skolens øverste rådgivende organ hvor alle parter i skolen er representert: Elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg om/i alle saker som gjelder skolen. (SU kan erstattes av driftsstyre).
 
Et driftsstyre er et styre for den enkelte skole og kan sammenlignes med et styre for en bedrift. Målet med driftsstyret er at alle partene i skolen skal være representerte i et besluttende organ. (Driftsstyre kan erstatte SU).
 
Skolemiljøutvalg (SMU)
Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.
Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.
 
Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og FUG på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 (av totalt ca. 430) av landets kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling. KFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.
 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen. Det er oppnevnt av Kongen i statsråd og gir råd til foreldre og tillitsvalgte foreldre, og til Kunnskapsdepartementet i saker som gjelder hjem og skole.