- Vi ser at det ofte er et stort gap mellom vedtatte lover for norsk skole, og den virkeligheten mange elever og foreldre opplever. Dette mener vi alle partier må ta på alvor, sier FUG-leder Christopher Beckham.

I et brev fra FUG til alle de politiske partiene, lister de opp seks saker som de mener må ha spesiell oppmerksomhet fram mot stortingsvalget 2013.

Læringsmiljø

I følge Opplæringsloven § 9a-1 har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. FUG mener loven er god, men at det er ennå langt igjen før rettighetene er en realitet for alle elever.

- Fem prosent av elevene i grunnopplæringen sier at de blir mobbet en eller flere ganger i uken.  2,5 prosent oppgir at de blir mobbet ukentlig av en eller flere lærere. Dette er dramatiske tall, sier FUG-lederen.

- Når foreldre og elever melder om mobbing, opplever de ofte at skolen ikke tar dem på alvor og ikke setter i verk tiltak. Skoler og kommuner må ansvarliggjøres og forpliktes til å følge lovbestemmelsene, sier han.
 

Mangel på sanksjoner

I brevet til partiene tar også FUG opp mangel på oppfølging av de nasjonale tilsynene på skoler. I 2010 og 2011 var temaet for tilsynet skolens psykososiale miljø. Svært mange avvik ble avdekket i kommunene, men de følges sjelden opp.

- Dette er frustrerende og utilfredsstillende. FUG mener skoleeierne må få pålegg om å følge opp de avvik som avdekkes, sier Beckham.

Når det gjelder forfall på skolebygg ser FUG med økende bekymring på at skoler ikke er godkjent etter bestemmelsene om miljørettet helsevern.

FUG foreslår at kommuner og fylkeskommuner i mye høyere grad benytter seg av muligheten til å ta opp rentefrie lån til rehabilitering og nybygg av skoler og svømmeanlegg.

Elever rekker opp hender
Elever rekker opp hender

Lærermangel

FUG bekymrer seg også over den store lærermangelen og bruken av ufaglærte vikarer i skolen på alle trinn.

– Lærernes kompetanse, både faglig og pedagogisk, og deres evne til å framstå som tydelige klasseledere med autoritet, er en forutsetning for god læring, sier FUG i brevet.

FUG mener tiltakene for å få flere til å søke lærerutdanningen må intensiveres, og at kompetanse i hjem-skole-samarbeid må styrkes i utdanningen.

Også leksehjelp og frafall i skolen er blant sakene FUG mener partiene må løftes inn i den neste valgkampen. 
 

To virkeligheter

- Alle de seks temaene i brevet viser at det ofte er et gap mellom vedtatte lover og gode intensjoner for norsk skole, og den virkeligheten mange opplever. På den ene siden har vi en ideell situasjon som er regulert gjennom lov og forskifter, mens vi på den andre siden ser foreldre som ofte fortviler over ikke å nå igjennom med sine barns saker, sier FUG-lederen.

- Vi håper at dette blir sentrale temaer i den skolepolitiske debatten fram mot stortingsvalget, og debatten må skje både sentral og lokalt, sier han.

Les hele brevet til politikerne her.