Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Tilskudd til leirskole

Min datter skal på leirskole i 7. klasse. Jeg trodde staten betalte noe for leirskole, men min skole vet ikke noe om det. Vet dere?

2013-04-30

Elevråd

Jeg ønsker meg større fokus på velfungerende elevråd. Det viser seg at det ofte er opp til rektor å la elevene ha dette demokratiet. Jeg tror elevene tar større ansvar og viser bedre forståelse for avgjørelser dersom de er tatt med tidlig. Det er viktig at de lærer seg prosessene.
2013-01-24

Skolebygg forfaller

Skoler stenges, elever busses til andre skoler og brakker settes opp. Hva vil eller kan FUG gjøre for å påvirke skoleeier slik at skolebyggene blir satt i stand igjen og at skolene får de nødvendige midler framover?
2013-01-23

Er det lov med en rektor på to skoler?

Barneskolen vår er bare noen år gammel og ble bygget for å kunne ta unna mengden med elever da. Skolen ble overfylt, og allerede nå er denne nye skolen for liten. Brakker blir satt opp for å lage plass til 7. klasse, noe som er grei nok løsning frem mot utvidelse av skolen.
2013-01-04

Fins det en arbeidsmiljølov for elevene?

Ja, det gjør det. I opplæringsloven kap. 9a står det at alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elever som opplever å bli utsatt for mobbing, vold, rasisme eller ulike former for diskriminering, skal kunne stole på at skolen tar problemene deres på alvor.

Det samme gjelder elever som opplever at inneklimaet eller andre forhold ved skolebygningen gir dem ubehag. De kan henvende seg til skolen og be om at noe gjøres. Henvendelsen bør gjøres skriftlig.

Hvordan kan vi i FAU få hjelp til å skape et godt læringsmiljø?

Det er flott at FAU legger vekt på å skape et godt læringsmiljø for barna sine. Et langsiktig og systematisk arbeid for et positivt og inkluderende miljø, vil forebygge mange problemer. Utdanningsdirektoratet har en satsing de kaller "bedre læringsmiljø".

Kva er eit foreldrenettverk?

"Foreldrenettverk" vil seie at foreldre til barn som er mykje saman, til dømes ein klasse eller eit klassetrinn, blir kjent med kvarandre og dannar eit nettverk. Dei har ein del kontakt og samvær og utvekslar erfaringar om daglegdagse og felles utfordringar knytta til ungdomsåra og foreldrerolla.

Er det lov med reklame i skolen?

Skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke elevenes holdninger, atferd og verdier.