Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvem har rett til spesialundervisning?

Svar:

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Når det skal bestemmes hvilket opplæringstilbud eleven skal få, skal det særlig legges vekt på utviklingsmulighetene til eleven. Elever som får spesialundervisning, skal ha det samme undervisningstimetallet som andre elever.

I Norge er det et mål at skolen skal være inkluderende, det betyr blant annet at alle barn har rett til å gå på den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Dette betyr at skoler skal tilrettelegge opplæringen i spesialundervisning innenfor rammen av opplæringen i den vanlige klassen.

For å få tilbud om spesialundervisning, skal det foreligge et vedtak basert på en sakkyndig vurdering. Et slikt vedtak er et såkalt enkeltvedtak. Et enkeltvedtak har et juridisk innhold som utløser særskilte ressurser og individuell opplæringsplan.