Christopher Beckham

I forslaget til Statsbudsjett 2014 er det satt av 50 millioner kroner til å styrke fag- og yrkesopplæringen. Blant annet foreslås hospiteringsordninger og at mer av den videregående opplæringen skjer ute på arbeidsplassene.

106 millioner kroner er satt av til at de som har oppnådd fagbrev kan få tilbud om et påbyggingsår i studiespesialisering. Dette ble varslet i Stortingsmelding nr. 20 – På rett vei 15. mars, som er den mest omfattende endringen av videregående skole på 20 år.

- Dette er veldig positivt og kan bidra til å hindre at mange faller ut av videregående, sier Beckham. Til nå har mange valgt å droppe fagbrevet tredje året og heller valgt et påbyggingsår av frykt for å stenge døren til høyere utdanning. I løpet av dette teoretiske året har også mange elever falt fra. Nå tilbys de denne påbyggingen etter å ha oppnådd fagbrev.

Lærertetthet

FUG er også positive til at regjeringen har satt av 200 millioner kroner til å øke lærertettheten på ungdomstrinnet. Dette dekker utgifter til 600 øremerkede lærerstillinger på skoler som har vist svakest resultat. Over fire år vil denne satsningen koste i alt 1,5 milliarder kroner.

- Dette er et tiltak vi har tro på. Ved å sette inn flere lærere som kan følge opp den enkelte elev kan flere bli fanget opp tidligere og få tilpasset undervisning. Dette er ofte ikke mulig i store klasser, sier Beckham.

Les FUGs prinsippnotat om lærertetthet her.

FUG er også glade for at 10. trinn nå tilbys valgfag i 2014, der 71 millioner er satt av. Hittil har 8. og 9. trinn fått innført dette som ledd i å få en mer praktisk og variert ungdomsskole.

Økt kompetanse

I budsjettforslaget er det også satt av 145 millioner til etter- og videreutdanning av lærere i ungdomsskolen ved stasingen Ungdomstrinn i utviklingen 2012 – 17. Dette er skolebasert utvikling i klasseledelse, lesing, skriving og regning, og målet er at alle ungdomsskoler skal delta i perioden. Høsten 2014 skal 300 skoler starte opp.

Kunnskapsdepartementet vil også videreføre strategien Kompetanse for kvalitet 2012 – 15, med i alt 372 millioner. Dette skal sikre 1850 lærere og 400 skoleledere kompetanseutvikling høsten 2014.

- Begge deler er vi veldige glade for! Dette bidrar til å gi økt kompetanse både i basisfagene og i en styrket klasseledelse. God klasseledelse vet vi er særlig viktig for å sikre god kommunikasjon, trivsel og ro i klassen, som igjen gir bedre læring, sier Beckham.

Også strategien Realfag for framtida og læringsressursen Den virtuelle matematikkskolen får midler. Den skal omfatte både de elevene som trenger ekstra støtte og de som trenger større utfordringer og vil ta matematikk på videregående nivå. Erfaringene skal munne ut i en rapport høsten 2014.

Fire elever spiser sunn mat

Mobbing, skolemat og helse

FUG-lederen merker seg også at regjeringen ønsker å videreføre kampen mot mobbing, blant annet ved at et utvalg av kommuner med høye mobbetall over tid vil få et tilbud om veiledning og faglige samlinger for å utvikle sin egen kompetanse på området.

FUG er også glade for at kulturskoletilbudet er tilgodesett med 108 millioner kroner i 2014.

– Dette betyr at 60.000 barn blir sikret et møte med kultur i løpet av det neste året, som er svært positivt, sier Beckham.

Opprettelsen av et Nasjonalt kunnskapssenter for ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehage og skole, har også FUG store forventninger til. Det er satt av 7, 3 millioner kroner til dette i 2014.

Regjeringen vil også styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 300 årsverk innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene. I tillegg foreslår regjeringen å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten i videregående opplæring med 16 millioner kroner.

- Dette har vi sagt vi er svært positive til men det er viktig at kommunene og fylkene følger opp dette, sier Beckham.

Det skal også settes av penger til mer fysisk aktivitet i skolen og en informasjonskampanje.

 – Dette er noe FUG har jobber for lenge og som er bra. Daglig fysisk aktivitet og sunn mat er viktig for helse og trivsel og for et godt læringsmiljø på skolen. Det er også bra med mer kompetansen på dette feltet, sier han.

Les FUGs prinsippnotat om skolemat og helse her.

Tilskuddet til leirskoleopphold forblir uendret, men FUG ser positivt på at regjeringen vurdere å endre opplæringsloven for å sikre alle elever rett til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Dette begrunnes med signaler fra foreldre og andre om at leirskoleopphold ikke blir priortert av kommunene.