FUG har lenge tatt til orde for at Regjeringen burde tilby leksehjelp på 10. trinn, med en gradvis innføring i resten av ungdomstrinnet. Dagens ordning med leksehjelp på 1. – 4. trinn mener FUG er feilslått og unødvendig fordi leksene her er enkle. 

I FUGs lekseundersøkelse fra mai 2012 svarte hele 36 % av rundt 1800 foreldre  at de føler de kommer til kort som leksehjelpere for sine barn. Dette øker med barnas alder. Mange svarte også at leksen var helt nytt stoff for barna, noe som gjør situasjonen helt håpløs hjemme når de voksne heller ikke kan bistå.

- Derfor hadde vi håpet at regjeringen ville gå inn for obligatorisk leksehjelp på ungdomstrinnet, med en innføring alt nå på 10. trinn og med en gradvis innfasing. Det å forebygge frafall handler i høyeste grad også om å få hjelp til leksene på ungdomsskolen, understreker Beckham.

FUG er ellers fornøyd med at det settes av 80 millioner til en styrking av ungdomsskolestrategien totalt sett. Blant annet betyr det kompetanseheving blant lærerne i klasseledelse og i fagene lesing, skriving og regning.

Pilot med flere lærere

I Statsbudsjettet setter regjeringen av 157 millioner til et prøveprosjekt for ungdomstrinnet, der skoler med svake resultater og lav lærertetthet kan søke om penger til å ansette flere lærere. Tilskuddet varer i fire år og rundt 170 skoler nås av denne ordningen.

FUG er fornøyd med dette som et første skritt på vei mot økt lærertetthet. 

- Men vi står likevel ved vårt krav om at en minstenorm for antall elever pr. lærer må oppfylles på sikt. Vi ønsker at våre barn skal bli sett i skolen. Til det trengs det flere faglærte lærere.  Vi tar det for gitt at det ikke blir med disse 600 stillingene, men at det komme mer, sier Beckham.

Skolebygg

FUG er også fornøyd med at det bevilges 185 millioner til NY GIV i 2013, som en videreføring av arbeidet med å få flere til å gjennomføre videregående opplæring. Tiltaket tilbys elever fra siste halvår i 10. klasse.

I budsjettet foreslår også økte midler til rentekompensasjonsordningen som skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til å bygge nye skoleanlegg og rehabilitere og ruste opp eksisterende anlegg. Regjeringen foreslår at det i 2013 kan gis tilsagn om tilskudd til rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 1 milliard kroner.

 - Det betyr at flere kommuner og fylker kan ta opp lån til vedlikehold av skolebygg. Vi vet at et godt inneklima og det fysiske miljøet betyr svært mye for elevenes trivsel og læring. Mange steder er forholdene i dag helt uholdbare og dette håper vi nå kan bedre seg, sier Beckham.

Les mer om statsbudsjettet 2013 her.