Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Korleis kan eg hjelpe til med leksene?

Far hjelper til med lekser

Svar:

Mange foreldre synest det er vanskeleg å hjelpe barna med leksene. Det er lenge sidan vi sjølve gjekk på skulen. Mykje har endra seg sidan då, og leksene blir vanskelegare jo høgare opp i skulen barna kjem.

Oppgåva til foreldra

Det er ikkje meininga at vi som foreldre skal kunne alt det faglege barna våre held på med på skulen. Lærarane skal undervise barna og sørgje for at dei finn fram til ny kunnskap. Oppgåva vår som foreldre er å stimulere og motivere. Det gjer vi best ved å vise interesse og stille spørsmål. Vi kan seie at vi ikkje hugsar alt frå vi gjekk på skulen, og be barna fortelje oss og forklare kva dei har lært. Det gjer at dei må setje ord på det dei har lært, og slik hugsar dei det betre.

Vi må ha realistiske forventingar til barna. Vi skal krevje at dei skal gjere sitt beste, men vi må ikkje stille så høge krav at dei blir motlause. Å oppleve meistring er viktig for at dei skal arbeide vidare og lære meir. Forventingane vi har til barna våre, og det at vi støttar og rettleier dei i skulearbeidet, er viktigare enn dei fleste er klar over.

Frå skulestart hausten 2010 må alle skular tilby gratis leksehjelp til første- til fjerdeklassingar. For FUG er det viktig å få fram at leksehjelp på skulen ikkje kjem i staden for leksehjelp heime. Dersom leksene er gjorde på skulen, kan ein få betre tid til andre gjeremål heime, men for å motivere barna er det viktig at vi held fram med å vise interesse for kva dei har lært på skulen, og kva lekser dei har. Leksene skal vere kjent stoff for elevane.

Kunnskapsløftet legg vekt på grunnleggjande ferdigheiter. Her er nokre av dei:

Lesing

Foreldre kan gi leseglede! Det finst mange måtar å gjere det på:

• Vi kan lese eller lytte til bøker.
• Vi kan snakke saman.
• Vi kan fortelje kvarandre historier, vitsar og gåter.
• Vi kan leike med språk og bokstavar.
• Vi kan vise barna våre at lesing er ein aktivitet som er til glede og nytte, og at det er både gøy, spennande og fint å lese saman.

Matematikk

Uansett kva erfaring vi sjølve har med matematikk, kan vi gjere mykje for å hjelpe barna i skulearbeidet.

• Vi kan støtte og oppmuntre dei og dermed vise at matematikk er eit viktig fag.
• Vi kan ”jakte på matematikk” i kvardagen.
• Vi kan hjelpe til med leksene.
• Vi kan spele spel, leike eller liknande.
• Vi kan be barna fortelje kva dei har lært, og forklare oss vaksne kva aktuelle omgrep betyr.

Her har du mange gode og praktiske matte-oppgåver som både vaksne og barn kan leike med - og lære av.

Sjekk og lenkja i venstremagen.

Digital kompetanse

Digitale verktøy er hjelpemiddel både i undervisninga og i samarbeidet mellom heimen og skulen. Ulike kommunikasjonsverktøy er i bruk både heime og på skulen; dei aller fleste barn og unge er godt kjende med data og Internett. Undersøkingar viser at foreldra veit lite om korleis barna bruker Internett. Både vaksne og barn må lære om trygg nettbruk. Nettryggleik må derfor setjast opp som tema på foreldremøte.

Film

FUG har vore med å lage filmar om samarbeid mellom heimen og skulen. Filmane viser gode, praktiske døme på heim-skule-samarbeid både i grunnskulen og den vidaregåande skulen. Filmane er eit hjelpemiddel til både foreldra, lærarane og skuleleiinga i heile grunnopplæringa. Dei er dessutan eit konkret verktøy for lærarutdanninga når lærarstudentar skal førebu seg til heim-skule-samarbeidet.

Sjå filmen om Foreldrestøtten i hjemmet.