Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Stortingsmelding om lærerutdanning

Regjeringen foreslår en ny fireårig lærerutdanning. FUG er glad for meldingen, men skulle gjerne sett at foreldrenes betydning for barnas læring og utvikling var betonet enda sterkere. FUG er også bekymret for rekrutteringen til læreryrket i årene framover.

Et av de viktigste forslagene er en spesialisering som retter seg mot henholdsvis 1. - 7. trinn og 5. - 10. trinn. Det foreslås også et nytt pedagogikkfag som skal hete ”pedagogikk og elevkunnskap”. Praksis skal få større plass, og nye lærere skal følges bedre opp.

Meldingen sier at lærerrollen kan deles inn i tre hovedområder

  • læreren i møte med elevene
  • læreren som del av et profesjonelt fellesskap
  • læreren i møte med foreldre og andre samarbeidspartnere

Læreren er den påvirkningskilden som har størst betydning for elevenes skole-prestasjoner - ut over elevene selv og hjemmene deres
Dette utdypes under avsnittet Læreren i møtet med foreldre og andre aktører rundt skolen (2.1.1): "Elevenes foresatte har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn, og har derfor et medansvar i skolen. Samarbeid mellom hjem og skole er et gjensidig ansvar, og de foresatte er viktige støttespillere for elevenes læring og motivasjon. De foresatte må gjøres kjent med målene for opplæringen og med hvordan opplæringen er organisert. De må få kjennskap til elevenes framgang og utvikling i skolen. Foresatte er en uensartet gruppe med ulike forventninger. Det er derfor viktig at lærere er lydhøre overfor de foresattes synspunkter og kjennskap til egne barn, og at de bidrar til å sikre et gjensidig og likeverdig samarbeid med hjemmene.”
FUG er glad for det som sies, men opplever at det ikke følges opp. Allerede på samme side om overganger mellom barnehage og skole og mellom de ulike skoleslagene, står det at skoleeier, skoleledelse og lærere har ansvar for gode overganger. FUG mener at foreldre er de aller viktigste til å motivere for gode overganger.

Forskning om skole
Lærerutdanningen skal være oppdatert på og bidra til forskning (1.2). Det finnes god dokumentasjon på hvor viktig foreldrenes holdninger og støtte er for barnas læring. Denne forskningen må lærerstudenter få kjennskap til, slik at de kan inspirere foreldre, og bruke foreldrene som den ressursen de kan være for barnas læring. Foreldre må også være en del av kvalitetsvurderingssystemet (2.2.3) blant annet med foreldreundersøkelsen og FAUs deltagelse i kvalitetsutviklingen i skolen.

Kommunikasjonskompetanse
FUG har i mange sammenhenger påpekt at lærere trenger kommunikasjonskompetanse, kompetanse i konflikthåndtering og kompetanse i hjem-skole-samarbeid. Lærerne er den profesjonelle part i samarbeidet mellom hjem og skole og må lære å kommunisere likeverdig med ulike foreldre. Under beskrivelsen av det nye pedagogikkfaget er det et avsnitt (2.2.3) som heter relasjonell og sosial kompetanse. Der kunne vi forventet at foreldre var nevnt spesifikt som lærernes viktigste samarbeidsparter, men det er de ikke. Det nærmeste vi kommer er: ”Lærere må kunne forholde seg til sosiale fenomener utenfor skolen”.

Praksisopplæringen skal styrkes i lærerutdanningen. FUG ser positivt på dette og regner med at denne styrkingen også innebærer styrking av hjem-skole-samarbeidet, for eksempel gjennom praktiske øvelser i å avholde foreldresamtaler og foreldremøter.

Flere yrkesgrupper inn i skolen
Dette synes FUG er positivt, men mener lærerne fortsatt må være de som har kontakten med foreldrene. Foreldrene er lærernes viktigste samarbeidsparter, og det krever god kjennskap til hverandre og gjensidig tillit.

Lærerrollen
Stortingsmeldingen legger fram et kunnskapsgrunnlag om lærerrollen. I et avsnitt som heter ”Læreren i relasjon til foresatte og andre aktører rundt skolen” står det blant annet (4.4.3) at foreldrene ”har liten reell medbestemmelse, og at de er usikre på hvilke forventninger skolen har til dem.” Men meldingen gir få svar på hva lærerutdanningen kan bidra med for å løse dette problemet. FUG mener at om lærerne har ressursfokus på foreldrene og høye forventninger til samarbeidet, vil det gi grunnlag for bedre dialog og et konstruktivt samarbeid. Lærere bør møte foreldre på en slik måte at de får tro på sine egne muligheter og forutsetninger for å støtte barna i deres skolegang.

Inkludering
Ord som inkludering, likestilling og mangfoldsressurs ser vi flere steder i meldingen, og vi er glade for at ingen elever ekskluderes. En god lærerutdanning må gjøre lærere i stand til å møte mangfoldet av elever og gi dem en opplæring som er tilpasset behovene.

Lærerrekruttering
Det bekymrer oss som foreldre at det i meldingen anslås at underdekningen av lærere i 2020 vil være på over 15 000 (7.2.1) og vi håper det blir gjort noe snarest mulig for å utdanne flere og få lærere tilbake til yrket. Allerede nå får FUG mange henvendelser fra bekymrede foreldre som opplever at barna deres får ufaglærte vikarer over lange perioder. Vi opplever at det undergraver respekten for læreryrket og gir en dårlig læring for våre barn.