Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Tilpassa opplæring for alle elevar

Kunnskapsløftet legg til grunn at undervisninga skal tilpassast føresetnadene og nivået til den enkelte eleven. Fordi elevane er ulike, må dei få ulike utfordringar. Alle elevar skal få oppgåver som gir dei sjansen til å lære, meistre og utvikle seg. Ved å variere arbeidsmåtar, la elevar arbeide individuelt og i grupper og ha eit auge for kvar elev, kan læraren tilpasse undervisninga til den enkelte.

Tilpassa opplæring er ein rett

Tilpassa opplæring er ikkje noko nytt i norsk skule, men det blir lagt sterkare vekt på enn nokon gong i Kunnskapsløftet. Prinsippet om tilpassa opplæring er understreka både i opplæringslova og i læreplanverket.

  • Opplæringslova § 1-3: ”Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.”
  • Generell del av læreplanverket, under avsnittet ”Tilpasset opplæring”: ”Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse.”
  • Del II av læreplanverket Prinsipp for opplæringa, i Læringsplakaten: ”Skolen og lærebedriften skal fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter”.
Tilpassa opplæring er ikkje det same som spesialundervisning. Elevar som ikkje har tilfredsstillande utbyte av det ordinære opplæringstilbodet, skal få spesialundervisning. Men alle skal få tilpassa opplæring.

Foreldra må bidra

I konferansetimen/utviklingssamtalen kan foreldra gi læraren utfyllande informasjon om barnet sine føresetnader. Læraren og foreldra skal samarbeide om eleven si læring og utvikling.