Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Satsing på ungdomstrinnet

Strategi for ungdomstrinnet

Som et ledd i arbeidet med å få ned frafallet i norsk skole, har Kunnskapsdepartementet de siste årene hatt et spesielt fokus på ungdomstrinnet. Dette resulterte i en egen stortingsmelding i 2012. Her finner du de mest relevante dokumentene knyttet til dette.

Etter mange møter med ungdomsskoleelever og foreldre og innhenting av analyser av forskningsmaterialet, ble Stortingsmelding nr. 22, Motivasjon – Mestring – Muligheter lagt fram for Stortinget og vedtatt i januar 2012.

Innføring av åtte nye valgfag fra høsten 2012 var et av tiltakene for å realisert ungdomsskolemeldingen. Les FUGs høringssvar her.

FUG stilte seg positive til en mer praktisk og variert ungdomsskole i alle fag, slik meldingen anbefaler. Foreldreengasjement og samarbeid hjem–skole er også viet god plass i meldingen.

15. mai 2012 la Kunnskapsdepartementet frem en femårig strategi for ungdomstrinnet som skal bidra til å realisere målene i Stortingsmeldingen.

14. mai 2013 ble ytterligere seks valgfag vedtatt av Kunnskapsdepartementet. Les FUGs høringssvar her.

Her finner du oversikten over alle 14 valgfagene  som skal kunne tilbys 8. og 9. klassingene i skoleåret 2013/14.

Det er opp til skolene å bestemme hvilke valgfag som kan tilbys, men dette skal skje i samarbeid med elevene. Skolene skal tilby minst tre valgfag.

Vi siterer fra veilederen: "Fordeling av elevene på de ulike valgfagene er ikke enkeltvedtak. Elevens rett er knyttet til valgfag, ikke til et bestemt valgfag. Dette innebærer at så lenge skolen gir eleven opplæring i ett av de fastsatte valgfagene, så er elevens rett oppfylt".

FUG har i flere år hatt en kampanje rettet mot ungdomsskoleforeldre, kalt SKAP dialog. Erfaring viser at foreldrenes engasjement  til skolen synker når barna begynner på ungdomsskolen. Men det er svært viktig at foreldre fortsetter å bryr seg, mener FUG.  

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2013  foreslått å bevilge 1.5 milliarder kroner over en fireårs periode til 600 nye lærerstillinger i ungdomsskolen. 
Her er mange spørsmål og svar om denne ordningen.

Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013–2017 tilbud om å delta i prosjektet Ungdomstrinn i utvikling i regi av Utdanningsdirektoratet.