Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Universell utforming

Skolenes uteområder er viktige arenaer for fysisk aktivitet og fellesskap. Det blir stadig større fokus på at disse uteområdene skal være tilrettelagt for alle ved universell utforming.

Begrepet universell utforming blir forklart med at det er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming . Dette innebærer at bygninger, omgivelser og produkter blir utformet på en slik måte at ingen blir ekskludert på grunn av nedsatt funksjonsevne.

I forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer i skole- og svømmeanlegg § 1 Formål, står det: «Ordningen skal bidra til å sikre at alle elever i grunnskolen og i videregående opplæring får gode læringsforhold. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.»

Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementetHelsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemmede (NAKU).