Gunn Iren Müller svart topp

Gunn Iren Müller – leder

Telemark

e-post: gunn.iren.muller@fug.no

Jeg er sivilingeniør og forsker og jobber som overingeniør ved Hydro Aluminium i Porsgrunn.

Syv av de siste ti årene har jeg vært medlem i FAU, enten på barneskolen (seks år) eller ungdomsskolen (ett år). På barneskolen var jeg nestleder i FAU i to år, og FAU-leder de to neste. Jeg har også deltatt i KFU i perioder med store saker.

På fritiden tar jeg sangtimer og synger av og til i prosjektkor. Jeg leser i tillegg bøker, er opptatt av trening, matlaging/baking og håndarbeid.
 
Mine hjertesaker innenfor skoleområdet er tilrettelagt opplæring for alle og nok ressurser til skolen.

Jeg er mor til tre barn, en datter født i 1999 og to gutter født i 2002 og 2004.

Ole Petter Østerbø

Ole Petter Østerbø – nestleder

Oppland

e-post: ole.petter.osterbo@fug.no

Jeg er utdannet spesialvernepleier og jobber som rådgiver på Sykehuset Innlandet HF.

Jeg har vært leder for Lillehammer KFU siden 2014 og medlem av FAU ved Jørstadmoen skole fra 2014.

Mine hjertesaker innenfor skoleområdet er tilpasset opplæring (både i forhold til evnerike og læringsvansker), utsatt og framskutt skolestart, mobbing og hjem-skole-samarbeid.

Jeg er far til tre barn, to jenter og en gutt, født 2008, 2010 og 2014.

Elin Refsland

Elin Refsland

Rogaland

e-post: elin.refsland@fug.no

Jeg er utdannet barnevernspedagog og adjunkt og jobber som veileder hos NAV i Eigersund kommune.

Jeg har hatt en rekke tillitsverv i skolen, fra foreldrekontakt, leder av FAU, medlem av SU/ SMU til nesteleder og leder av Kommunalt foreldreutvalg (KFU).

På fritiden er jeg interessert i trening, friluftsliv og politikk.

Mine hjertesaker innenfor skoleområdet er arbeidet mot mobbing, å få flere yrkesgrupper inn i skolen, heldagsskole, tidlig innsats og relevans i yrkesfagopplæringen.

Jeg er mor til tre jenter født i 2005, 2007 og 2009.

Rune Benonisen

Rune Benonisen

Troms

e-post: rune.benonisen@fug.no;

Jeg er naturforvalter og jobber som nasjonalparkforvalter hos Fylkesmannen i Troms.

Jeg har vært engasjert i lokalt FAU-arbeid i ca. tre år, og har også vært leder for SU på Moan skole de to siste årene.

På fritiden er jeg engasjert i barnas idretts- og fritidsaktiviteter, blant annet med styreverv i Nordreisa idrettslag. Jeg er ellers opptatt av friluftsliv og er så mye som mulig aktiv med skigåing, skikjøring, småviltjakt, fiske, turgåing, toppturer og mye annet samme med familie og venner.

Jeg er spesielt opptatt av at alle barn skal ha en god skolehverdag hvor trygghet og trivsel står fremst. Samtidig er en av mine kjepphester at skolen skal være sosialt utjevnende og gi barna mulighet til å utvikle sin kompetanse og kapasitet slik at alle får gjort sitt beste – uansett bakgrunn. Jeg er også opptatt av at vi foreldre, generelt sett, må har større bevissthet om vår betydning for barnas skolehverdag.

Jeg er far til to gutter som er født i 2006 og 2010.

Lise Lundh FUG-medlem i trapp

Lise Lundh

Oslo

e-post: lise.lundh@fug.no

Jeg er sosialantropolog, og jobber til daglig i den nye etaten for Den kulturelle skolesekken.

Jeg sitter i FAU ved min sønns skole, har mangeårig erfaring fra samarbeid mellom skole og hjem, og er også bruker-representant i STATPED, fagråd for sammensatte lærevansker.

På fritiden går vi mye i teater. Og når det er tid: seiling, fjellturer, korsang, fløyte- og kornettspill.

Mine hjertesaker innenfor skoleområdet i tillegg til musikk og kunst, er læringsmiljø, mangfold og inkludering. Et godt samarbeid mellom skole og hjem er en av de aller viktigste faktorene for å sikre et inkluderende læringsmiljø. For en god skole er det viktig at alle elevene når sine mål.

Jeg er fascinert av Maria Montessori sine tanker, selv om jeg er en stor tilhenger av den offentlige enhetsskolen.

Jeg er mor til en gutt som er født i 2000, og som har sammensatte funksjonsnedsettelser. Men han er først og fremst en gutt med mange ressurser.

Henrik Gaup, portrettbilde

Henrik Gaup

Troms

e-post: henrik.gaup@fug.no

Jeg er diplomøkonom og jobber i Tromsø kommune. Jeg er også leder/hovedtillitsvalgt for Akademikerne, reineier og leder for reinbeitedistrikt 19/32T.

Jeg er nå leder for Samisk foreldrenettverk i Tromsø der jeg tidligere var styremedlem.

På fritiden er jeg opptatt av barn og unges hverdag hjemme og på skolen, samfunnsutvikling og økonomi. Jeg er reineier og opptatt av reindrift, språk, kultur, jakt og natur. På hjemmebane er jeg en handyman i hus og hage.

Jeg er spesielt opptatt av en skole hvor elevene lærer mer og er trygge i et miljø fritt for mobbing og krenkelser. Jeg er også opptatt av et godt samarbeid mellom hjem og skole og en skole som aktivt bygger broer mellom hjem og skole for å bidra til trygghet, trivsel og kunnskap. Vi må ha fokus på mål og arbeidsområder til FUG i en mer regional kontekst.

Andre hjertesaker er foreldrenes rett til aktiv medvirkning i planlegging og skoleøkonomi, særskilt tilrettelegging og differensiert/tilpasset opplæring som virkemiddel for at eleven skal oppleve økt læringsutbytte.

I tillegg er jeg opptatt av tilpasset opplæring for tospråklige og minoriteter i Norge. Vi må sikre at urfolk og minoriteter får utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, gjennom blant annet et samisk opplæringstilbud og et godt og nyttig hjem-skole-samarbeid.

Jeg er far til en datter født i 2008 og en sønn født i 2011.

Ubah Aden, portrettbilde

Ubah Aden

Oslo

e-post: ubah.aden@fug.no

Jeg er kommunal kandidat med påbegynt master i ledelse og jobber som rådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Jeg har hatt en rekke tillitsverv på barne- og ungdomsskolen, fra klassekontakt, medlem i FAU, SMU og driftsstyre.

Jeg har vært medlem av FUG også i den forrige perioden, 2012–2015, og er veldig glad for den tilliten jeg har blitt vist ved å bli oppnevnt til en ny periode.

Jeg tror alle foreldre har det til felles at vi ønsker det best for våre barn. Det er et godt utgangspunkt for å kunne etablere god dialog mellom hjem og skole. Skolen har ansvaret for hjem-skole-samarbeidet, det er lovpålagt og de må legge til rette slik at alle foreldrene og foresatte er inkludert. Hjemmene har også ansvar å opprette dialog med skolen.

Det finnes et ordtak som heter: «å oppdra et barn krever en hel landsby», noe som faktisk stemmer. Etter at jeg ble mer engasjert i mine barns verden; skole, venner og idrett, har det gitt oss nye nettverk som også betyr mye for våre barns oppvekst. Min erfaring er at den landsbyen i ordtaket kan skaffes i Norge dersom foreldre og foresatte ofrer litt mer tid og energi på det. Det er verdt det.

Jeg ivrer for en mer inkluderende skole hvor alle foreldre/foresatte, uansett livserfaring, blir sett og verdsatt. Jeg er også veldig engasjert i å få flere ungdommer mer aktivt med i breddeidretten.

Tilpasset opplæring er også min hjertesak. Alle barn har rett til skolegang, sier vi. Men hva når en 14-åring med liten eller ingen skolegang kommer til Norge og etter 10 måneders språkopplæring blir plassert med jevnaldrende som har gått på skole i ni år? Eller hvis denne 14-åringen er enslig mindreårig med krigstraumer og ikke har foreldre som kan kjempe for sine rettigheter?

En hjertesak er å sette læreren i stand til å både kunne møte elever med slike utfordringer, forebygge frafall og forberede elevene til et trygt yrkesliv.

Jeg er mor til tre barn, en jente født i 2001 og to gutter født i 2002 og 2006.

Jan-Erik Wikdahl

Jan-Erik Wikdahl

Sør-Trøndelag

e-post: jan.erik.wikdahl@fug.no

Jeg er IT-konsulent og har hatt verv i skolen i en årrekke. Jeg sitter nå på 16. året i FAU-sammenheng. Jeg er også medlem av Trondheim kommunale foreldreutvalg (KFG), der jeg tidligere har vært leder. Jeg har også vært leder for en lokalavdeling for natteravning i Trondheim i fem år.

På fritiden er jeg interessert i familie og venner, hus og hjem, MC, bil, hytta og friluftsliv.

Mine hjertesaker innenfor skoleområdet er praktisk læring, barns oppvekstvilkår, trygg skolevei, antimobbing og at alle har noen å være sammen med på skolen og i fritiden.

Jeg er far til to døtre født i 1991 og 1995 og til en sønn født i 2004.

Benedicte Mælan, portrettbilde

Benedicte Mælan

Akershus

Benedicte Mælan døde dessverre 27. desember 2017 og vi har mistet et dyktig utvalgsmedlem. Savnet etter henne er stort.

Se minneord fra FUG-lederen her.