Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Utviklingssamtalen

Minst to ganger i året skal kontaktlærerer ha en planlagt og strukturert samtale med foreldrene. En slik samtale kalles for konferansetime eller utviklingssamtale. Barnet kan også være med på samtalen. Når barnet har fylt 12 år, har det rett til å være med.

Dialog om barnets utvikling
I utviklingssamtalen skal det være dialog om faglig og personlig vurdering av eleven. Samtalen skal bidra til videre utvikling. Den skal munne ut i en oppsummering der elev, lærer og foreldre blir enige om hva det særlig skal legges vekt på i det videre arbeidet.

Film
FUG har vært med og utarbeide filmer om samarbeid mellom hjem og skole. Filmene viser gode, praktiske eksempler på hjem-skole-samarbeid både i grunnskolen og i den videregående skolen. Filmene er et hjelpemiddel til både foreldre, lærere og skoleledelse i hele grunnopplæringen. De er dessuten et konkret verktøy for lærer-utdanningen når lærerstudenter skal forberede seg til hjem-skole-samarbeidet. Se filmen om Utviklingssamtalen.

Forskrift til Opplæringsloven om utviklingssamtalen