Elisabeth åpner Fagkonferansen

- Mobbing i barnehagen er noe jeg har hørt om lenge, helt fra da min mor jobbet i barnehage på 70-tallet. Men det viktigste er ikke hva vi kaller det. Det viktigste er at vi gjør noe med det, og at barna opplever at de voksne faktisk griper inn, sa FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen da hun ønsket velkommen.

Hun pekte også på Ingrid Lunds forskning om frafall i videregående, der elever som hadde droppet ut mente det skyldtes helt konkrete mobbesituasjoner i barnehagen.

Frode Restad fra Utdanningsdirektoratet og som leder arbeidsgruppen for kampanjen Manifest mot mobbing, innledet seminaret.

Han fortalte om egne erfaringer som far til et barnehagebarn og opplevelsen da de skulle flytte. Overgangen til ny barnehage gikk tilsynelatende uten problemer de første månedene, inntil datteren fortalte at hun og venninnen hadde blitt utsatt for slemme gutter i barnehagen. Det viste seg at guttene hadde en avtale seg i mellom om å kjøre på jentene med gravemaskiner.

Frode Restad

Gode overganger

- Hva gjør man når noen er slemme i barnehagen samtidig som man på en måte får være med på leken? spurte Restad som etterlyste de voksnes ansvar i denne konkrete situasjonen.

- Barnehagen ble etter hvert klar over situasjonen og saken ble løst. Takket være et godt samarbeid mellom barnehagen og skolen har også oppstart i 1. klasse gått fint.

Forsamling fagkonf

Trenger forskning

Siden 2001 har partnerne i Manifest mot mobbing bidratt til å sette mobbing i barnehage og skole på dagsorden.

Tidligere forskning i regi av NOVA brukte begrepet ”slem” synonymt med mobbing. NOVA-forskerne slo fast at det var en betydelig høyere forekomst av tvang, utestenging og vold (altså mobbing) enn på skolen. Hele 78 % av barnehagestyrerne oppgav dette.

Disse resultatene har siden blitt møtte med betydelig skepsis. Man har tvilt på at så små barn er beregnende og onde. Og man har spurt seg om årsaken til slik adferd skal sees på bakgrunn av det enkelte barns vesen eller som resultat av den sammenhengen barnet inngår i.

Frode Restad slo fast at mobbing skjer i barnehagen som på skolen. Han viste til hva Kevin på fem år sier i en ny bok om mobbing i barnehagen. Den lille gutten sier han heller vil dø enn bli mobbet.

Restad sitert også moren til 13-åringe Odin som til slutt tok sitt eget liv på grunn av årelang mobbing på skolen. Hun sa: - Vi må høre på barna.

- Vi kan ikke slå oss til ro at de fleste barn har det bra, når noen ikke har det, sa Restad. Han mente tiden nå kanskje er inne til å se på de strukturelle betingelsene i barnehagen.

- Uten systematisk kunnskapsinnhenting blir det bare nok en synsing. Vi ser nå en rivende utvikling innen forskning  på feltet. Noen snakker om et paradigmeskifte. Derfor er det så flott at FUB og FUG har tatt initiativet til denne konferansen for å bidra til enda mer forståelse av problemer, sa Restad.

- Dere viser nok en gang at dere har mot og vilje til å sette et viktige tema på dagsorden som kan bidra til handling, sa han.

Hele barnet hele løpet ppt

Hele barnet hele løpet

Forskerne Ingrid Lund, David Lancing Cameron, Bobo Kocav og Dag Nome fra Universitet i Agder, Anne Helgeland fra Sørlandet sykehus og Marianne Godtfredsen fra Kristiansand kommune presenterte så sine funn. 

Du kan lese en oppsummering av to delprosjekter fra forskerne i Hele barnet hele løpet-prosjektet her.

Funnene om mobbing i barnehagen i prosjektet Hele barnet hele løpet ble offentliggjort i oktober og du kan lese dem her. Det er et resultat av et samarbeid FUB, FUG, UiA, Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune.