FUG er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen. Som medlem må du derfor ha barn i grunnskolen eller videregående opplæring. Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid i foreldreorganer, som for eksempel fra FAU.

FUG oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer. FUG ble opprettet i 1976 og er hjemlet i opplæringsloven § 11-9.

Det er ønskelig at utvalget samlet sett ivaretar flere kriterier som for eksempel jevn kjønnsfordeling, at medlemmene kommer fra ulike deler av landet og at foreldre til samiske barn, barn med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med spesialundervisning er representert i utvalget.

Hva gjør FUG?

• Gir råd til utdanningsmyndighetene i saker som handler om hjem-skole-samarbeid
• Driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i skolen
• Gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen
• Er et service- og informasjonsorgan for foreldrekontakter, FAUer og kommunale foreldreutvalg
• Utarbeider en rekke publikasjoner til bruk for foreldre og ansatte i skolen, som kan lastes ned fra nettsidene
• Gir aktuell informasjon gjennom nettsiden www.fug.no

Aktuelle oppgaver som FUG-medlem

• Delta i utvalgsmøter 5 ganger i året
• Lese og kommentere høringsutkast
• Delta i ulike arbeidsgrupper der foreldrestemmen bør være representert

Høres dette interessant ut for deg eller noen du kjenner, klikk på denne linken til Kunnskapsdepartementet for å finne søknadsskjemaet og kontaktpersoner om saken.