I det nye lovforslaget som nå er ute på høring, er alle skolens rådsorgan foreslått fjernet. Det skal være opp til den enkelte skole hvordan samarbeidet med foreldre skal organiseres.

Dette inne bærer i praksis at utvalg som FAU, Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalg (SMU) blir borte.

- Dette er en dramatisk svekkelse av foreldresamarbeidet! I praksis betyr dette en tilfeldig organisering på skolene, med fare for at de som roper høyest når frem. Dette er ikke veien å gå i et demokrati, eller for å engasjere og inkludere alle foreldre, sier Marius Chramer. Han tilføyer:

- Hva hadde Stortinget vært uten paragraf 49 i Grunnloven? Tenk om det hadde vært opp til den enkelte borger å bestemme hvordan vi ville ha det. Demokrati i praksis trenger klare føringer med rammer som er kjent for alle. Vi trenger ikke mindre samarbeid, vi trenger mer! sier Chramer.

Paragraf

Svak forpliktelse

Forskningen er entydig på at samarbeid mellom hjem og skole er helt avgjørende for elevenes trivsel og læring. Det er skolens plikt til å sørge for samarbeid med hjemmet. I dag skjer dette gjennom ulike og råd utvalg på skolen, foruten i foreldremøter og gjennom utviklingssamtaler.

I § 2-3 i det nye lovforslaget er samarbeid med foreldre omtalt slik: «Skolen skal samarbeide med foreldra om opplæringa til eleven. Departementet kan gi forskrift om samarbeid mellom skolen og foreldra». 

- Det er svake og ganske vage formuleringer. Uten lovfesting og klare rammer for samarbeid på skolen, frykter vi dette blir helt vilkårlig fulgt opp rundt om i landet. Vi er sterkt bekymret for at hjem-skole-samarbeidet blir en salderingspost i mange skoler og kommuner, sier Marius Chramer. 

FUG-utvalget gruppe 2020-23
FUG-utvalget 2020-23. (Foto: FUG)

Frykter pulverisering

Selv om skolene vil ha en «sørge-for-plikt» når det gjelder foreldresamarbeid, gir forslaget ingen beskrivelse av hvordan samarbeidet skal skje. FUG-utvalget frykter en pulverisering, og ikke en styrking og fornying av samarbeidet, som hensikten kanskje har vært. 

Marius Chramer mener at selv om demokratiet på skolene i dag ikke fungerer optimalt, er dette ikke et argument for å ta det ut av loven. 

- Tvert imot vil det bidra til enda større forskjeller enn i dag. Loven burde i stedet få frem enda tydeligere betydningen av hjem-skole-samarbeidet. Det er skuffende at et langvarig arbeid med en ny opplæringslov har gitt dette utfallet, sier han. 

Høringsfristen er 1. juli 2020.