Nyttig dersom den gjøres tilgjengelig, men litt for omfangsrik, er FUGs oppsummering av utkastet til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen. Veilederen har potensial til å bli et nyttig verktøy for å avklare viktige spørsmål om informasjonsdeling mellom blant annet skole og foreldre. FUG mener at man kan kompensere for omfanget med større bruk av henvisninger. På denne måten får brukeren hjelp til å finne frem til relevant stoff for seg og sitt. 

Disse endringene ønsker FUG

I slutten av november 2020 sendte FUG inn følgende innspill til forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling: 

"FUG får opp mot 600 henvendelser årlig med ønske om rådgivning. 42 prosent av henvendelsene i 2019 var i kategorien "Vanskelig kommunikasjon med
rektor/skolen". Utvalgets erfaringer er at der det er tillit i samarbeidet strekker begge parter seg langt. Er det derimot manglende tillit blir samarbeidet vanskelig. Ut fra dette perspektivet bør det være kjent hva en både innehar av informasjon og hva en deler av informasjon til andre forvaltningsorgan. Den informasjonen gjelder og/eller foresatte bør i forkant av delingen få informasjon om:

  • hva som er delt av taushetsbelagte opplysninger,
  • med hvem informasjonen deles og hvem som deler den,
  • oppgaven som begrunner delingen, og
  • retten til innsyn og andre rettigheter etter personvernforordningen kapittel 111."

FUG ønsker et avsnitt i veilederen som understreker hvor viktig det er at den det deles informasjon om også informeres i henhold til de fire strekpunktene over.

FUG har også flere andre merknader til veilederen. Her kan du lese HELE HØRINGSSVARET TIL FUG

Her finner du justis- og beredskapsdepartementets utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen