Gunn Iren Müller foran Stortinget mars 2018

Det var kunnskapspolitikerne i AP, SV og Sp som hadde invitert alle i skole- og utdanningssektoren til en rundebordshøring.

– Hva skal vi gjøre med lærerutdanningen på kort og lang sikt? var det store spørsmålet de tre partiene ville ha innspill på. Målet er en Stortingsmelding om temaet. 
 
Både Sps parlamentariske leder Marit Arnstad og SVs Audun Lysbakken la vekt på at lærermangelen blir en stor utfordring i årene fremover. Både det å få flere til å søke og fullføre utdanningene, og til å bli værende i lærerjobben er viktig.

I dag er frafallet underveis i studiet opp mot 30 %, mens 25 % av de nyutdannede ikke begynner som lærer. I tillegg går mange over i andre yrker etter de første fem årene.

Gunn Iren på høring om lærermangel
(Foto: FUG)

Mentorordning

FUG-leder Gunn Iren Müller understreket viktigheten av at studentene får mer og bedre opplæring i foreldresamarbeid – og at de også får øve.

– Det kan være skremmende for nyutdannede lærere å møte høyt utdannede foreldre som har mange spørsmål og forventninger, sa hun.

FUG foreslår også en og god mentorordning med erfarne veiledere som kan gi nye lærere råd for eksempel før foreldremøter og –samtaler og i undervisninger. Slik kan lærerne få lyst til å fortsette i yrket. 

– Det er våre barn de skal undervise og da ønsker vi jo at de skal være trygge. Vi snakke om tidlig innsats for lærerne, sa FUG-lederen.

Marit Arnstad mfl i Stortingshøring
(Foto: FUG)

Lære om hjem-skole

Studentene bør også få lære mer og hva opplæringsloven sier om foreldresamarbeid.

– Det å dyktiggjøre foreldrene i samarbeid med skolen, er en lovpålagt oppgave for skolen. Foreldrene vet ikke alltid hva de kan gjøre for å bli gode samarbeidspartnere for skolen og for å støtte barna i læring. Da må studentene lære det først, sier Müller.

FUG har tidligere tatt til ordet for en lærerspesialistordning for hjem-skole-samarbeid, og dette gjentok hun i høringen.

Plenum Storitngshøring lærermangel
(Foto: FUG)

Laget rundt eleven

Det stilles i dag store krav til lærere og skoleledere, både faglig og sosialt. Mange av de som velger læreryrket gjør det fordi de ønsker å jobbe med andre mennesker.

– De må få rom til å jobbe med relasjonene med elevene på en positiv måte. Derfor foreslår vi at andre som har kompetanse på psykososialt læringsmiljø settes inn for å støtte læreren i arbeidet med for eksempel systematisk observasjon i henholdt til paragraf 9a.

FUG foreslår også mer forskning på hjem-skole-samarbeid og tiltak for å få til rekruttering fra andre yrker.

Se hele FUGs innspill til høring om lærermangel her.