Skoleeieren – kommunen, fylkeskommunen eller privat eier – har ansvar for å sørge for at skolene arbeider systematisk med skolemiljøet, og at de følger opplæringsloven og privatskoleloven både når det gjelder det fysiske skolemiljøet og det psykososiale miljøet. Skoleeieren skal ha et «forsvarlig system» for å sikre at de kan avdekke mangler. Manglene må følges opp på en skikkelig måte.

Kompetanse om regelverket, forebygging og håndtering

Skoleeieren skal ha god kompetanse om regelverket, om hvordan man skaper og opprettholder trygge skolemiljøer, og om hvordan vanskelige mobbesaker skal behandles. De skal sørge for at skolene har klare mål for skolemiljøarbeidet, og de skal motivere, stimulere, inspirere og skape en samlet forståelse av hvordan et godt skolemiljø kan skapes. De skal veilede skolene i skolemiljøarbeidet (NOU 2015:2).

Skoleeieren må sørge for at alle ansatte i skolen har kunnskap og kompetanse nok, slik at de kan skape et godt skolemiljø, forebygge mobbing og krenkelser og håndtere ulike situasjoner, og slik at de er i stand til å utøve aktivitetsplikten.

Beredskapsteam mot mobbing

Flere kommuner har Beredskapsteam mot mobbing eller andre tverrfaglige ressursteam. Disse teamene er satt sammen av flere personer fra ulike tjenester i kommunen. De kan hjelpe skolene og sørge for at hvert enkelt barn får god oppfølging av skolen, helsesøster/helsestasjon, barnevern, fysioterapeuter, familierådgivere eller andre. 

Les om beredskapsteam mot mobbing

Les om psykososiale team hos Læringsmiljøsenteret

Mange kommuner har begynt å bruke modellen «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) for å oppdage problemer raskt og sørge for at barn får hjelp på den måten de trenger det. 

Les om BIT hos Tidlig innsats

Les Sammen om et godt læringsmiljø hos Utdanningsdirektoratet 

Skoleeiers ansvar når skolemiljøet er dårlig

Det fysiske skolemiljøet

Hvis foreldre eller elever klager på det fysiske skolemiljøet, skal rektor straks undersøke saken og iverksette tiltak. Skolen fått et budsjett fra skoleeieren som rektor må holde seg innenfor, så det er ikke sikkert at skolen kan gjøre akkurat det foreldrene eller elevene ønsker, men dere kan likevel kreve at skolen undersøker saken og svarer på det dere spør om.

Det fysiske skolemiljø påvirker ofte flere barn. Snakk med de andre foreldrene eller foreldre-/klassekontakten og ta gjerne saken opp med FAU. Det er skoleeier som er ansvarlig for selve bygget og den fysiske tilretteleggingen. Hvis dere mener det ikke gjøres nok for å bedre på skolemiljøet, kan dere skrive et brev eller en e-post til skoleeieren om dette. 

Les mer om hvordan du klager her

Mobbing og krenkelser

Det er Fylkesmannen som er klageinstans for elever og foreldre i mobbesaker. Hvis det skjer alvorlige krenkelser, skal rektor melde dette til skoleeier

Hvis det er rektor som krenker en elev, skal de ansatte, eleven eller foreldrene melde fra om dette rett til skoleeieren uten å gi beskjed til rektor. 

Du kan også ta kontakt med mobbeombudeti fylket eller kommunen. Les mer om hvem som kan hjelpe deg.

Hvordan melder jeg fra til kommunen om dårlig skolemiljø?

Hvis du mener at skolen gjør for lite for å skape et godt skolemiljø eller ikke håndterer saker godt nok, så kan du klage til kommunen: 

  • Skriv ned det du vil klage på, hva du mener er dårlig håndtert, eller hva du mener skolen burde gjort annerledes
  • Forsøk å være så konkret som mulig. Prøv å unngå at enkeltpersoner kan bli identifisert
  • Henvis til opplæringsloven kapittel 9