Alle barn skal ha en kontaktlærer (opplæringsloven § 8-2). Kontaktlæreren har hovedansvaret for å etablere et godt samarbeid med foreldrene til hvert enkelt barn. 

Kontakten med foreldrene skal være systematisk og god og både foreldrene og elevene skal føle at de blir møtt med respekt og anerkjennelse. Som forelder kan du forvente at skolen holder deg oppdatert om skolehverdagen til barnet og om barnets faglige og sosiale utvikling. Hva dette betyr i praksis, må dere finne ut sammen. 

Kontaktlæreren har ansvaret for å gjennomføre utviklingssamtaler/konferansetimer med foreldrene.

Dette kan du snakke med kontaktlæreren om

Skolen skal invitere til samarbeid

Skolen har ansvar for å invitere foreldrene til å engasjere seg i barnas skolehverdag, og de må være tydelige på hvilke forventninger de har til foreldrene. Når foreldrene har kunnskap om skolen, rutinene og ordensreglement og vet hvor viktige de selv er som støttespillere blir det lettere for dem å engasjere seg.

Læreren har taushetsplikt

Noen ganger trenger kontaktlæreren å forhøre seg med en faglærer, nærmeste leder, rådgiver/sosiallærer eller en spesialpedagog, eller å ta kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) angående ditt barn. Da er det viktig at han eller hun kjenner til og opprettholder taushetsplikten.

Når skal jeg snakke med rektor?

Når skal jeg snakke med noen andre enn rektor?

  • Hvis du har spørsmål om spesialundervisning eller spesiell tilrettelegging, kan du snakke direkte med spesialpedagog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
  • Hvis du vil snakke om fysiske eller psykiske helseutfordringer, trivsel og skolemiljø, men ikke har lyst til å snakke med skolen, kan du snakke med skolehelsetjenesten. De har taushetsplikt og skal ikke si noe til skolen uten samtykke fra dere eller barnet
  • Hvis du mener at det ikke er godt miljø i klassen eller på skolen, kan du ta det opp med foreldre-/klassekontakten, FAU, skolemiljøutvalgetog samarbeidsutvalget (SU) / driftsstyret (DS)
  • Hvis du er misfornøyd med noe på skolen som sannsynligvis gjelder flere, kan det være lurt å ta saken opp med FAU før du eventuelt tar det med rektor 

Når skal foreldrene bli bedt om å samtykke?

Hvis skolen skal kartlegge og utrede om et barn trenger spesialundervisning, skal du og barnet holdes oppdaterte hele veien og få mulighet til å gi deres informerte samtykke til prosessen. Foreldre har også rett til å gi samtykke hvis skolen foreslår at deres barn ikke skal delta i nasjonale prøver.

Les mer om spesialundervisning

Les mer om samtykke hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Når har jeg krav på informasjon om barnet mitt?

Foreldrene har hovedansvar for å ta vare på barnet helt til det fyller 18 år (barneloven). Derfor har foreldrene krav på å få opplysninger om barnet helt fram til det. Samtidig har barn krav på privatliv, beskyttelse og å bli hørt, og fra de er sju år har de rett til å få bestemme selv i saker av personlig karakter. Barn skal være med å bestemme hvilken informasjon skolen kan dele med foreldrene.

Dette kan gjelde for eksempel chatter, samtaler eller e-poster mellom lærer og elev, eller betroelser om personlige forhold. Det er skolen som bestemmer hva som er best for barnet i hvert enkelt tilfelle. (Barnekonvensjonen artikkel 12).

Hvis skolen har mistanke om at barnet utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller at barnet har alvorlige atferdsvansker, har de ansatte meldeplikt til barnevernet. Da skal de ikke informere foreldrene.

Les mer om taushetsplikt og informasjon til foreldre

Hva hvis mitt barn blir mobbet eller mobber andre?

Alle ansatte ved skolen har aktivitetsplikt. Det betyr at de skal følge godt med, og hvis de har mistanke om eller får vite at et barn ikke har det bra på skolen, så skal de straks – og senest innen fem dager – undersøke og melde dette videre til rektor. Det er elevenes egne opplevelser som skal være i sentrum, og elevene som føler seg krenket, og foreldrene deres, skal bli hørt og skal få være med og utforme tiltak. 

Les mer om aktivitetsplikt

Les mer om informasjonsplikt

Når skal foreldrene få beskjed om hendelser?

Elevene og foreldrene skal få nok informasjon til å kunne vurdere om barna har fått oppfylt rettighetene sine, og hva de skal gjøre for å sørge for at rettighetene blir oppfylt (opplæringsloven § 9 A-9). Det betyr at de tidlig må få beskjed og inviteres til å samarbeide. Foreldrene kan hjelpe til med å undersøke hva som har skjedd, og er derfor en viktig informasjonskilde for skolen.

Les mer om dette