Kunnskapsminister Kristin Halvorsen delte ut prisen under Skoletinget 18. januar. Sørum kommune kom på andreplass.

FUG vil framheve at juryen har særlig merket seg det gode samarbeidet med det kommunale foreldreutvalget (KFU) og  KFUs skolering. Veilednings- og rekrutteringspolitikken holder også god kvalitet.

Juryen sier om vinneren blant annet at Stavanger arbeider målrettet med fokus på elevenes læring og danning. Det er åpenhet om skolens arbeid og alle resultater blir drøftet med elever, foreldre og ansatte. Kommunen har stor grad av delegasjon; skolenes driftsstyrer drøfter resultatene for den enkelte skole og fatter vedtak om oppfølgings- og utviklingstiltak. Juryen har særlig merket seg det gode samarbeidet med foreldre og at skoleeier har tydelige prioriteringer og kan dokumentere resultater over tid.

Les juryens uttalelse her.


Sørum kommune på andreplass
Juryen bemerker at politikerne i Sørum viser stort engasjement for skolen. Planleggingen skjer i en helhetlig prosess der mål og ressurser ses i sammenheng. Kommunen arbeider aktivt med overgangen mellom skole og barnehage, og mellom grunnskole og videregående skole, og de har et systematisk forebyggende tverretatlig arbeid. Dette er en skoleeier som også er langt framme med digitalt utviklingsarbeid og med satsing på skolebibliotek og matematikk.