§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene på følgende måter:

§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Alle foreldrene er automatisk medlem av foreldrerådet.  På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte (Velg passende alternativ):

Alternativ 1: Vi velger FAU-representanter på våren. Representantene for 1. og 8. klassetrinn velges i september. Begge valgene skjer helst i forbindelse med foreldremøter. Rektor og tidligere FAU-leder sørger for opplæringen av nye tillitsvalgte.

Alternativ 2: Vi velger FAU-representanter så tidlig som mulig etter skolestart, i forbindelse med et foreldremøte. Rektor og tigligere FAU-leder sørger for opplæringen av nye tillitsvalgte.

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og eventuelt styremedlemmer. FAU velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget (SU), og representanter til SMU. Lederen for FAU skal være en av representantene i SU .

§ 4 – Eventuelle komiteer/fokusgrupper

FAU på vår skole skal ha følgende komiteer/fokusgrupper:

§ 5 - Møter

FAU har møte cirka…ganger i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU. På vår skole offentliggjør vi innkallinger og møtereferater på følgende måte: FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede.

§ 6 – Oppgaver

FAU på vår skole skal jobbe med følgende oppgaver:

§ 7 – Økonomi

Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. FAU kan likevel motta bidrag i form av pengegaver eller dugnader.Pengegaver eller andre bidrag til FAU skal gis frivillig og anonymt av foreldrene og skal komme alle elevene til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på siste FAU-møte om våren. (eventuelt på årsmøte. Se §13)

§ 8 – Taushetsplikt

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

§ 9 – Konflikter i FAU

FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstart konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum. FAU på vår skole møter konflikter på følgende måte:

§ 10 – Rektors rolle

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter.

§ 11 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen

FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU) på følgende måte:

§ 12 – Endringer av vedtektene

FAUs vedtekter fastsettes av FAU. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall. Forslag til endring av vedtekter skal behandles på et møte, mens avstemning om endringene først kan vedtas på påfølgende møte. Alternativt kan dere gjøre endinger på årsmøtet. Se § 13.

§ 13– Årsmøte

Noen skoler velger å ha et årsmøte for Foreldrerådet. Fordelen med et årsmøte er at FAUene har et øverste organ som inviterer alle foreldrene med. Det kan også være en fordel å ha årsmøtet som organ dersom det oppstår uenigheter internt i FAU, og for å sikre at eventuelle vedtektsendringer er godkjent av flest mulig foreldre.

Foreldrerådet må selv vurdere hva som er gjennomførbart på sin skole.  På små skoler kan alle foreldrene inviteres, mens på store skoler er ikke det mulig. Alternativet kan da være at FAU utgjør årsmøtet med en representant fra hver klasse, mens FAU-styret følger opp det vi kjenner som ordinært FAU-arbeid sammen med FAU-leder.


Saker for et årsmøte kan være:

  • Valg av FAU styre. Dette kan være hensiktsmessig dersom skolen er stor og FAU -møtene har mange deltakere.
  • Årsmelding som beskriver hva FAU har jobbet med det siste året
  • Behandle regnskap og budsjett
  • Handlingsplan for året som inneholder hva FAU planlegger å gjennomføre
  • Gjennomgang av vedtekter, og eventuelle vedtektsendringer