FUG har hevdet i flere år at foreldre må være aktive for å forebygge og stoppe mobbing. Nå har dette også blitt bekreftet i en omfattende internasjonal studie av antimobbeprogram. De fire elementene som hadde størst effekt for å minske mobbing var:

 • samarbeid med foreldrene
 • disiplinærmetoder
 • intensiteten i programmet
 • hvor lenge programmet ble brukt
Forskerne delte programmene opp i 20 elementer og så på virkningen av dem. Andre tiltak som hadde god effekt:
 • klasseromsledelse
 • felles adferd på skolen
 • klasseregler
 • samarbeid med andre yrkesgrupper,
 • materiell
 • informasjon til lærere og elever
 • arbeid rettet mot de som mobbet og de som ble mobbet.

Det som hadde liten effekt i disse programmene var blant annet reality dataspill, ”domstoler” på skolen og elever som meglere mellom de som blir mobbet og de som mobber.

I tillegg til at tiltak mot mobbing må involvere foreldre, ble det blant annet lagt vekt på at tiltakene ikke bare må foregå innenfor skolens rammer. Mer tverrfaglig samarbeid bør inngå i tiltakene. Mobbing bør følges opp og registreres minst to ganger pr måned. Det bør også legges stor vekt på hvordan et program blir gjennomført og ikke bare hva det inneholder.
 
Foreldrenes rådsorganer må styrkes
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), Samarbeidsutvalget (SU)  Skolemiljøutvalget (SMU). og foreldrekontaktene må skoleres og mobiliseres i arbeid mot mobbing. Jo, mindre barna er jo viktigere er det at foreldre blir involvert i arbeid med å skape et godt læringsmiljø.  Disse rådsorganene finnes i alle skoler i landet, og med et aktivt arbeid rettet mot de tillittsvalgte foreldrene, vil vi kunne mobilisere foreldreressursen. Foreldrekontaktene kan være nøkkelpersoner i å skape et foreldrefellesskap for en mobbefri skole.
 
FUG er ikke overrasket over funnene i rapporten. Vi ser at foreldre er svært viktige både for å forebygge og for å stanse mobbing. Vi oppfordrer foreldre til å engasjere seg og ta dette ansvaret på alvor. Samtidig må skolene la foreldrene ha medvirkning når anti-mobbeplaner skal utarbeides og settes ut i livet. Foreldre må lyttes til og tas på alvor. Bare når skolens personale, elever og foreldre sammen arbeider mot mobbing, kan vi få til en bedring.
 
Rapporten er laget på oppdrag av det amerikanske justisdepartementet av to britiske forskere fra Cambridge University.