Evalueringen er gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) sier at programmet har gitt erfaringer og verktøy som vil komme til nytte også for skoler som ikke har deltatt.

Rapporten viser at skoleeiernes, skolenes og kompetansemiljøenes evne til kvalitetsutvikling er forbedret gjennom programmet og at deltakerne er blitt flinkere til å gjennomføre helhetlige utviklingsprosjekter i samarbeid med andre. Målet med programmet er kort fortalt å få til bedre læring og et bedre læringsmiljø.
 
Hovedinnvendingen fra forskerne er at skolene som har deltatt i prosjektet, har konsentrert seg om forhold som bedre disiplin, midttimeaktiviteter for elevene, utvikling av arbeidsplaner og kompetansebygging for lærerne.
De har i mye mindre grad tatt for seg personlige forhold som lærernes pedagogiske evner og hva som faktisk foregår i selve undervisningen.
 
Rundt grøten
I en kronikk i Dagsavisen sier forskerne at det kanskje har vært lettere for alle parter å ta tak i andre forhold enn det som angår selve undervisningen. De sitter igjen med et inntrykk av at norsk skole har en helt tradisjonell og lite variert undervisning.
 
Lærernes muligheter til å få veiledning er dessuten begrensede, og systemer for deling av kompetanse dårlig utviklet, skriver de fire forskerne. De mener at denne kunnskapen må synliggjøres, utvikles, deles og brukes.
– Det viktigste er likevel at arbeidet med å forbedre skoler ikke først og fremst er det som skjer på konferanser, seminarer eller personalrommet. Om skolene skal bli bedre, må utviklingsprosjektene handle om det som skjer inne i klasserommet, i møtet mellom lærer og elev, skriver de fire.
 
Vil ta tid
Halvorsen sier det vil ta tid før resultatene av utviklingsarbeidet viser seg i elevenes læringsresultater.
– I evalueringen svarer mange av lærerne at programmet har påvirket deres undervisning på en positiv måte, sier kunnskapsministeren.
Hun legger til at departementet jobber med å få opprettet et veilederkorps som fast ordning på bakgrunn av erfaringene fra Kunnskapsløftet.
 
Kilde: www.forskning.no