Det første mobbemanifestet ble underskrevet i 2002 av regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Barneombudet og FUG. Siden den gang har det vært laget manifest for ulike intervaller i hele perioden.

I forbindelse med at den nåværende ”Manifest mot mobbing 2009 – 10” avvikles ved årsskiftet, møttes manifestpartene 11. oktober for å oppsummere arbeidet og stake ut kursen videre.

Kunnskapsdepartementet foreslår et nytt manifest for en fireårsperiode for å gi rom til langsiktige tiltak. I tillegg foreslås det en sterkere lokal forankring, noe FUG støtter.

Rapportere mobbing
Blant forslagene FUG har spilt inn til arbeidsgruppa, er at det bør etableres en fag-gruppe med personer i hver kommune som tar imot henvendelser fra de som blir mobbet og ikke når fram i systemet.

Skolene bør tallfeste antall mobbesaker som meldes inn til skolemiljøutvalget, og rapportere dette til kommunen årlig. Kommunene må kreve at alle mobbesaker tas på alvor og løses av skolene, mener FUG videre.

Raushet
FUG foreslår også at det lages en idebank i forbindelse med det nasjonale tilsynet om hvordan det jobbes med det psyko-sosiale miljøet på skolene.

- Et godt foreldrenettverk og foreldrefellesskap helt fra skolestart kan forebygge mobbing. Det må etableres en raushet i klassen som innebærer at alle bryr seg om alle, uttaler FUG.