- Det er ikke mulig å sikre pengene til barnehagene gjennom rammefinansiering. Skolen har til sammenligning lover og forskrifter om standard og spesifikke krav som sikrer midler til skole. Barnehageloven fra 1975 sikrer ikke innhold og kvalitet på samme måte, sier FUB-leder Lena Jensen.

- Brustadutvalget har akkurat startet sitt viktige arbeid i forhold til lovverket, og leverer sin innstilling 2011. Når et utdypende og mer fullstendig lovverk med rammer og kvalitetskriterier er på plass, kan rammefinansiering av barnehager vedtas, mener Jensen.

Må styrkes
Mange kommuner signaliserer kutt i barnehagesektoren i 2011 på grunn av overforbruk totalt sett. Barnehagene er ikke skånet for disse nedskjæringene. 

- Kommuner hevder at finansieringsansvaret som kommunene har overfor barnehagene ikke er fullfinansiert fra statens side. Uten gjennomprøvde standarder og et utfyllende lovverk, frykter vi at konsekvensen vil bli kutt i finansieringen til barnehagene, sier Lena Jensen.

Dårligere tilbud
For barn med nedsatt funksjonsevne, innebærer rammefinansieringen at de tidligere øremerkede midler til tilrettelegging og tiltak for disse barna, nå ligger i fellespotten. FUB er redd dette vil føre til et dårligere tilbud i konkurranse med andre store oppgaver for kommunen/barnehagene.

Det er også kjent fra tidligere gjennom Midtlyngutvalget, at den manglende helheten i lovverket skaper vansker i kommunene ved tildeling av midler til barn med nedsatt funksjonsevne.