En fullsatt sal med engasjerte foreldre hadde mange spørsmål på den to dager lange konferansen. Rudtvedt Foreldrekonferansen 2010Statssekretær Lisbet Rugtvedt fra Kunnskapsdepartementet hilste deltakerne med å peke på den viktige rollen foreldre har i forhold til barnas skolegang, og som kontaktpunkt mellom hjem og skole.

Frafall
I arbeidet med å få flere til å fullføre den videregående skolen, trakk Rugtvedt opp en rekke utfordringer og tiltak som regjeringen vil jobbe med i tiden fremover. Og de ønsker foreldre og foresatte med på laget.

- Vi må tenke hele utdanningsløpet for å få flere til å fullføre. Vi ser at det er en tett sammenheng mellom karakterene eleven får på ungdomsskolen, og frafallet i videregående. Her vil vi systematisere innsatsen og særlig følge opp de som ligger dårligst an etter første halvår i 10. klasse. De vil bli fulgt opp individuelt det siste halve året, sa Rugtvedt.
Interesserte foreldre Foreldrekonferansen 2010
Men tiltak spesielt rettet inn mot videregående skole er også viktig i dette arbeidet. Rugtvedt nevnte blant annet kartleggingsprøver, bedre rådgivning og å utrede retten til læreplasser.

- Vi vet at frafallet er høyest mellom det 2. og 3. året på yrkesfag, og dette henger sammen med at mange ikke finner læreplasser. Eleven gir opp midt i løpet, i sitt strev med å finne et sted å jobbe. Det må vi gjøre noe med, sa Rugtvedt.

Positive holdninger
Rugtvedt pekte på den viktige rollen foreldre har i kampen mot frafallet. – Dere må støtte opp om skolegangen og spre positive holdninger til skolen, sa hun og viste til forsker John Hattie.

Hattie har dokumentert sammenhengen mellom barnas skoleprestasjoner og foreldrenes involvering. – Det som hadde størst betydning når det gjaldt foreldrenes rollen, var at de signaliserte forventninger til barna sine. Om de hadde akademisk bakgrunn eller ikke, spilte ikke inn, sa hun. 

Se Rugtvedts foiler til foredraget her

På konferansens første dag fikk også deltakerne møte de ni utvalgsmedlemmene i FUG. En av dem, Christopher Beckham, beskrev det som ganske unikt å få representere foreldrestemmen i Norge.

– Skolen er som et lite samfunn, og vi må bidra til at dette samfunnet blir bra å være i. Vi foreldre må jobbe inn mot skolen for å få til dette. Det er våre barn som er fremtidens kunnskap, og med et godt læringsmiljø vil også barna våre tilegne seg denne kunnskapen, sa han.
 
Mange engasjerte foreldre på Foreldrekonferansen 2010Også seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen fra Utdanningsdirektoratet, lærer og forfatter Håvard Tjora, skoledirektør i Drammen Tore Isaksen, leder for Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU) Vanessa Svebakk og leder for Elevorganisasjonen Anna Holm Heide, holdt foredrag på årets konferanse. 

Mer om disse foredragene finner du her:
http://www.fug.no/foreldrekonferansen-2010.4837639-149499.html
 
- Vi opplevde et stort engasjement rundt mange viktige temaer på årets konferanse. Nok en gang fikk vi gode innspill og dikusjoner i gruppene. Alle foredragsholderne holdt et svært høyt nivå og greide å engasjere forsamlingen. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på at dette ble en vellykket konferanse, sier FUG-leder Loveleen Rihel Brenna.
Loveleen Rihel Brenna på Foreldrekonferansen 2010