Det kan også settes spørsmålstegn ved om disse barna har en reell opplevelse av å bli integrert og inkludert i et slikt tilbud, mener FUB.

- Det er viktig for FUB å presisere at barn med mindre funksjonshemminger som for eksempel svaksynthet, mild Aschbergers syndrom eller de fleste med Downs syndrom, vil ha stort utbytte av opphold i en vanlig barnehage, sier FUB-leder Lena Jensen.

Sterkt funksjonshemmede barn har behov for kompetente fagpersoner, stabilitet i tilbudet og et fysisk tilrettelagt barnehagemiljø. Flere av barna vil også ha behov for skjerming deler av eller hele dagen.

- Vi mener det er viktig å løfte dette temaet nå, i lys av det fokuset som er på kvalitet og innhold i barnehagen. Dette er på ingen måte en gjentagelse av en gammel debatt om integrering, men tvert i mot et steg i riktig retning for å sikre alle barn et verdig tilbud, sier Jensen.

FUBs uttalelser til Midtlyngutvalget