Kulturskole for alle

Kulturutvalget har gitt forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen.

Enhetsskolen har vært det bærende prinsippet for grunnopplæringen i Norge i mange tiår, og er fremdeles det overordnete utdanningspolitiske prinsippet. Enhetsskolen skal være en skole for alle med enhetlig innhold og preget av felles verdier.

FUG har derfor i sitt høringssvar gått lenger enn Kulturutvalgets forslag om stimuleringsmidler til den generelle driften av kulturskolene.

FUG ønsker øremerkede midler for Kulturskolene, slik at tilbudet på sikt kan bli gratis for alle som ønsker å delta på Kulturskolenes tilbud.

God kvalitet på undervisningen

I de fleste av stortingsmeldingene som omhandler skole, står det beskrevet hvor viktig skolen er som kulturbærer og kulturarena, samt vektleggingen av at kunst og kultur har en egenverdi og at kunstfag derfor skal ha en sentral plass i skolen.
 
Men når det gjelder lærerkompetansen i kunstfag, viser undersøkelser at en stor prosent ikke har utdanning i de fagene de underviser. Dette bildet har vært ganske stabilt siden 1999. Undersøkelser viser at når undervisningen i kunstfagene har god kvalitet, økes læringsutbyttet også i de andre fagene.

FUG støtter derfor Kulturutvalgets anbefaling om at det innføres kompetansekriterier for å undervise i kunstfag, tilsvarende andre fag, og at dette nedfelles i den varslede kompetanseforskriften.

Utdanningsvalg

Kunstfagenes relative tilbakegang i grunnopplæringen og i lærerutdanningen for grunnskolen er svært uheldig. Fagenes relative andel av samlet timetall er svekket de siste 15-20 årene. Estetiske valgfag er gradvis tatt bort i samme tidsrom. FUG mener dette er veldig uheldig, spesielt for elever som opplever dagens skole som for teoretisk.

FUG støtter derfor utvalgets anbefaling om at elever på ungdomstrinnet kan velge fra kunstfagene i videregående opplæring innenfor faget Utdanningsvalg.

Modning og mestring

Barn og unges tilgang på, og deltakelse i, ulike kulturaktiviteter i og utenfor skoletiden, er et viktig bidrag til deres helhetlige personlige, faglige og sosiale modningsprosess. Dette gjelder for alle elever, men FUG er opptatt av at elever med spesielle behov og elever som ikke behersker fullt ut det norske språket, må ivaretas spesielt.

Les FUGs høringssvar her