Stortingsmelding nr. 22 kalt Motivasjon – Mestring – Muligheter ble enstemmig vedtatt i Stortinget 9. januar. Den ble lagt fram av kunnskapsminister Kristin Halvorsen 29. april, basert på innspill fra 3000 elever, foreldre, skoleansatte og forskere om hvordan ungdomsskolen kan bli bedre.

- I vårt innspill til KUF-komiteen la FUG vekt på at de tverrfaglige valgfagene som foreslås må passe for alle type elever, både de som strever med teori og de skoleflinke. En forutsetning er at lærernes kompetanse styrkes, sier FUG-leder Christopher Beckham.

Elevdemokrati

FUG er kritisk til at faget elevråd skal erstattes med andre tiltak som skal styrke elevmedvirkning og demokrati.

– For FUG er elevmedvirkning av stor betydning, og det spiller sammen med foreldremedvirkning. Det ville være mer konstruktivt å styrke faget med konkrete tiltak. Om faget fjernes må det iverksettes gode alternativer, sier Beckham.

FUG mener også at alle rådsorganer, ikke bare elevrådet, burde omtales i meldingen. Skolemiljøutvalget, der elever og foreldre er i flertall, kan bidra konstruktivt i arbeidet med det psykososiale og fysiske miljøet.

Vurdering

Ulike undersøkelser viser at elever i norsk skole får liten tilbakemelding på arbeidet de utfører. Stortingsmeldingen foreslår derfor en satsing kalt ”Vurdering for læring” i ungdomsskolen. 

- Satsingen involverer både lærere, elever, skoleledere og kommuner, men ikke foreldre. Og det til tross for den dokumenterte betydningen de har for sine barns motivasjon. Her ser vi en klar mangel i meldingen, sier FUG-lederen.

Forskning slår fast at foreldrenes forventning og tro på at barnet kan, har stor betydning for barnets læring. Rundt 80 % av ungdommene i Oslo og Bamble (NOVA-rapport nr 6/09) mener det er viktig å forhold seg til hva foreldrene mener når de foretar valg som har med utdanning og yrke å gjøre.

FUG mener foreldre må være aktive medspillere i vurderingsarbeidet og bidra til at elevene setter seg mål og er motivert til å nå målene.

Læringsmiljø

Utdanningsdirektoratet skriver i sin satsing på læringsmiljøet at godt samarbeid mellom hjem og skole er en av fem faktorer for å skape et godt læringsmiljø. FUG stiller seg derfor undrende til hvorfor det ikke er synliggjort i ungdomsskolens kapittel om læringsmiljøet.

Foreldreundersøkelsen

FUG påpeker også i sitt innspill at meldingen mangler tiltak til bedre etter- og videreutdanning av rådgivere. – Og når vi vet hvor viktige foreldrene er i veiledningen av sine barn, ville det også vært naturlig at foreldrene var omtalt her, sier Beckham.

- Men FUG hilser velkommen at departementet vil vurdere om Foreldreundersøkelsen skal gjøres obligatorisk. Dette har vi ønsket i mange år, sier FUG-lederen.

Og FUG er svært positive til at hjem-skole-samarbeidet er bredt omtalt i kapitel 11, der Foreldreundersøkelsen er et av fem konkrete tiltak.

Les FUGs innspill til ungdomsskolemeldingen her, og vår nettsak fra april.