- Det er rett og slett lite kunnskap om hva som skjer med yrkesfagene, forteller forsker Kristinn Hegna ved NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Sammen med Marianne Dæhlen skal hun se nærmere på hva som kjennetegner de elevene som tross alle odds fullfører sin yrkesfaglige utdanning.

Det nye prosjektet går over fire år og er finansiert av forskningsprogrammet Utdanning2020.

Hva fungerer?

– Vi vet en del om hva som kjennetegner elever som faller fra i videregående utdanning. Ved å fokusere på de som fullfører kan vi finne ut hva som fungerer i yrkesfagene, forteller Hegna.

Hun er ikke minst opptatt av å finne ut om yrkesutdanningen har potensial som en form for sikkerhetsnett for skoleleie eller svake elever. Eller om en slik tankegang er nødt til å kollidere med krav om faglighet, kompetanse og kvalitet i utdanningen.

Forskerne vil både bruke funn fra tidligere undersøkelser og gjennomføre egne. Blant annet skal de se på funn fra LUNO-undersøkelsen som fulgte ca 2000 ungdommer fra de gikk på 9. trinn i 2006 til de nå har avsluttet videregående skole.

I tillegg vil de gjøre kvalitative intervjuer med de ungdommene som har valgt en yrkesfaglig utdanning, gått i lære og er på vei mot fagbrev.

Verst å falle ut i Norge

Samtidig viser en nordisk studie fra 2011 at elever som faller fra yrkesfag i Norge, klarer seg dårligere på arbeidsmarkedet enn frafallselever i de andre nordiske landene.

De nordiske landene har ulike modelle for yrkesutdanningen. Studien viser at Norge og Sverige har det høyeste frafallet totalt sett, men at risikoen  for frafall fra yrkesfag er lavest i Sverige. Svenskene skiller seg mest fra de øvrige nordiske landene på allmennfag.

Danmark har det samme frafallsmønsteret som Norge, men har en lavere andel frafall enn Norge på begge retninger.  Finland har både det laveste frafallet og minst forskjeller i frafall mellom yrkesfag og allmennfag.

Norske yrkesfagelever som faller fra, har den høyeste sannsynligheten for å havne i en marginalisert posisjon tidlig i tjueåra.