Sigrun Vågeng og Christopher Beckham

I fire kommuner tester man nå ut arbeidet med beredskapsteam som skal kobles inn i de aller vanskeligste sakene. I dag er de samlet i Oslo.

I følge Elevundersøkelsen har mobbetallene stått omtrent på stedet hvil de siste fem årene. De som oppgir at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, varierer mellom 6,8 prosent (i 2012) til 7,5 prosent (i 2008 og 2011).

- FUG får mange henvendelser fra fortvilte foreldre om mobbing. Da har de ofte prøvd alt for å få sitt barn og familien ut av uføret. De opplever at de stanger hodet mot veggen og ikke blir hørt og forstått. Derfor tror vi slike kommunale team er en god vei å gå for å få en raskere løsning for barna, sier FUG-leder Christopher Beckham.
 

Samling for beredskapsteamene

Fire kommuner

I flere år har FUG tatt til ordet for lokale beredskapsteam som kan ta tak i fastlåste mobbesaker. Nå har KS og FUG sammen fått første trinn av utviklingsprosjektet realisert. De fire kommunene som er valgt ut i pilotprosjektet: Råde, Sarpsborg, Kristiansand og Egersund, er i gang med å etablere prosedyrer og rutiner for driften.

Det overordnede målet med prosjektet er at elever og familier som lider under alvorlig mobbing, skal få hjelp. Prosjektet skal gå over to år.
 

De tunge sakene

Det kan være flere ting som gjør en mobbesak fastlåst: at familien til mobbeofferet og til den som antas å være mobberen står steilt mot hverandre. Eller at foreldre føler at de ikke når fram til tross for at de har tatt opp sin sak gjentatte ganger. 

- I verste fall får barna alvorlige fysiske eller psykiske skader, må bytte skole eller flytte fra kommunen. Med de konsekvenser det får for hele familier, sier FUG-leder Christopher Beckham.

- Målet er å prøve ut måter kommunene kan organisere arbeidet med de vanskelige og tunge sakene på, sier Sigrun Vågeng, administrerende direktør i KS.
 

Sigrun Vågeng
Sigrun Vågeng

Tverrfaglig

Teamene skal være sammensatte av kommunenes egne ansatte, og det skal legges vekt på tverrfaglig samarbeid. Det skal lages prosedyrer som angir ansvarsområder og oppgaver til de som er ordinært ansatt i kommunen, som for eksempel rektor, helsesøster, barnevern og PPT. Disse prosedyrene skal gjøres kjent for elever, foreldre og ansatte i skolen.
 
- Når vi har høstet erfaringer fra pilotprosjektet, håper vi de er så vellykkede at det kan opprettes beredskapsteam i alle landets kommuner, sier FUG-leder Christopher Beckham.