Svar:

Vi er veldig enige med deg. Foreldrene og elevene må samarbeide, og foreldremedvirkning skal støtte opp om elevdemokratiet.

Elevrådet er lovfestet. På hver skole skal det være forskjellige råd og utvalg, og elevrådet er ett av dem. Det er rektors ansvar å påse at elevrådet velges og fungerer. Representantene skal velges senest tre uker etter at skolen har startet om høsten. En lærer på skolen skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et lærings- og skolemiljø. Medlemmer av elevrådet skal være med i skolemiljøutvalget (SMU) og de har også mulighet til å ha elever representert i arbeidsmiljøutvalget ved skolen når skolen behandler saker som angår elevene. Om dette rådsorganet er forsømt på en skole, er det viktig at foreldrene og FAU etterlyser det.

Les mer om Barns rett til å bli hørt

Her finner du gode tips til hvordan man kan få til et aktivt elevdemokrati: