Christopher Beckham
Beckham

- Men vi vil fortsatt jobbe for at en time ekstra fysisk aktivitet pr. uke og et gratis sunt måltid til alle i grunnskolen må bli innført så fort som mulig, sier FUG-leder Christopher Beckham.

For noen uker siden møtte FUGs ledelse helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og la fram sitt syn på disse temaene. Støre mente FUGs forslag om å evaluere dagens skolehelsetjeneste og å styrke denne var godt. Dagens tilbud for elever varierer stort mellom kommunene og mange steder er den på et minimum.

Stortingsmelding nr. 34 ”Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar” som ble lagt fram fredag, varsler regjeringen blant annet 180 millioner friske kroner på 2014-budsjettet til en styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette vil stå i kommuneproposisjonen som kommer i mai.

- Dette er starten på en lengre opptrapping, sa Støre da han la fra rapporten. Midlene til skolehelsetjenesten vil ikke være øremerket spesifikke tjenester eller stillinger, og dette vil regjeringen gå i dialog med KS om. 

Vil følge opp

- Dette er bra! Mange barn og unge trenger å bli sett og hørt av andre voksne enn foreldre og læreren. Ikke alle har det like greit hjemme. Noen temaer er det enklest å ta opp med utenforstående. Med et slikt lavterskeltilbud kan både helse, trivsel og læring styrkes hos de unge, sier Beckham.

Han er også bekymret over at 20 % av elevene i ungdomsskolen sliter med psykiske problemer. - Det går ut over skolearbeidet og kan på sikt føre til frafall i skolen. Derfor trenges det også skolepsykologer i ungdomsskolen og på videregående, sier Beckham.

Støre sa ved lanseringen at 70 % av de elevene som sliter med psykisk helse, oppgir at det skyldes sammenbrudd i relasjoner. - Dette har med holdninger å gjøre. Vi må bli flinkere til å bry oss om og se hverandre, sa Støre.

FUG ser fram til å diskutere disponeringen av disse midlene med KS framover, og vi ta opp saken i sitt møte med dem 27. mai.
 

Frukt på skulen

Gratis skolemat og frukt

I den nye Folkehelsemeldingen er et av tiltakene at det skal opprettes et nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehager og skoler.

"Ernæring og fysisk aktivitet er viktig for læring, og et senter vil kunne bygge opp og heve kompetansen på dette området. Det er en investering i barnas framtid”, heter det i meldingen.

- Vi har stor tro på at et nasjonalt senter kan løfte fokus og bidra med mye kunnskap på feltet. Dette tror vi også vil styrke arbeidet med de sakene vi jobber for, sier FUG-lederen.

Et annet av de 71 tiltakene i meldingen er at ”regjeringen vil vurdere hvordan skoledagen kan organiseres slik at elevene sikres minst en time fysisk aktivitet hver dag.” Men innføring av et skolemåltid vil ikke bli behandlet før i neste stortingsperiode.

- Både sunn mat og fysisk aktivitet vet vi fremmer læring og trivsel på skolen. FUG er tydelige på at vi ønsker både mer fysisk aktivitet og et daglig sunt måltid og frukt til alle elever i grunnskolen. Helst så snart som mulig - og gratis, sier Beckham.