Sunn skulemat

I morgen, tirsdag 21. mai skal Beckham i muntlig høring i Stortingets helse- og sosialkomité om Folkehelsemeldingen. Det er i denne meldingen regjeringen inviterer FUG til dialog om tiltakene for skolemat og fysisk aktivitet.

I sitt høringssvar skriver FUG at de er glade for ambisjonene om utvide ordningen med gratis frukt og grønt til alle elever i grunnskolen.

- Men vi vil at regjeringen skal bli mer konkret. Når starter en slik utvidelse? Og når er det et mål at dette skal være et tilbud til alle trinn? Dette vil jeg framheve i den muntlige høringen, sier Christopher Beckham.

I møte med helse- og omsorgsminister Støre i forkant av Folkehelsemeldingen, var Beckham helt tydelig på at FUG ønsker et gratis og sunt måltid samt frukt hver dag til alle elever i grunnskolen. Spisetiden må være på minst 20 minutter med tilsyn.

- Gratisprinsippet i norsk skole står sterkt. Vi har en fellsskole som skal medvirke til å utjevne sosiale forskjeller. Derfor bør et slikt måltid også være gratis, sier Beckham.
 

C.Beckham på høring

Plan for opptrapping

FUG støtter i sitt høringssvar forslaget i Folkehelsemeldingen om å vurdere hvordan skoledagen kan organiseres slik at elevene sikres minst en time fysisk aktivitet hver dag.

- Men vi ønsker at det iverksettes en konkret opptrappingsplan der alle elever får 30 minutter fysisk aktivitet hver dag som en start, sier Beckham.

Sigrun Vågeng og Christopher Beckham

Antimobbeteam

FUG er også svært glade for at regjeringen legger vekt på tiltak som kan bekjempe krenkelse og mobbing i skolen.

- Når FUG og KS har sluttført vårt prosjekt med antimobbeteam i utvalgte kommuner (i juni) håper vi å kunne få støtte til å etablere slike team i alle kommuner, skriver FUG i høringssvaret.

I et års tid har arbeidet med slike kommunale team som kobles inn i fastlåste mobbesaker vært prøvd ut i fire pilotkommuner.

Skolehelsetjenesten

FUG framhever betydningen av å ha et godt og mer enhetlig skolehelsetilbud ved alle skoler. I dag er det store kommunale forskjeller. - Dette er viktig for forebygging av både fysisk og psykisk helse, og det kan bidra til å hindre frafallet, sier Beckham.

Forskning viser at den hyppigste årsaken til frafall er knyttet til psykiske eller psykososiale problemer.

- Derfor er vi glade for at regjeringen har satt av 180 millioner til helsesøster- og skolehelsetjenesten. Men vi er klare på at dette primært bør gå til å styrke tilbudet ved skolene, sier han.

FUG sier i sitt høringssvar at de også er glade for at regjeringen tar sikte på å opprette et nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehager og skoler for å bidra til økt trivsel, konsentrasjon og læring.

Les hele FUGs høringssvar her.