Sølvi Lillejord og C. Beckham

Lillejordet utdypet sitt syn: - Norge mangler systemer for dialog mellom nivåene som har ansvar for skolen: altså skoleeier (kommunene/fylkeskommunene), skoleleder og lærerne. Ofte kan man lure på om de snakker om samme sak, sa hun og viste til suksess i andre land:

Både i Canada (Ontario), Skottland og Finland har de systemer for dette som viser seg igjen på skoleresultatene.

- Hos oss har vi altfor lett for å plassere hele ansvaret hos læreren, altså på det tredje nivået. Det er læreren som skal sørge for læringsutbyttet hos eleven. Men det er rektor som har ansvaret for at lærerne har de redskapene som trengs for å gi god undervisning. Og det er kommunene igjen som skal sikre skolens ledere gode vilkår, påpekte hun.

Sølvi Lillejord

Tilfeldigheter rår

Helt siden 1988 har OECD påpekt disse svakhetene ved den norske utdanningsmodellen, sa hun. Spesielt i OECDs rapport fra 2011 påpeker de veldig tydelig skoleeiers ansvar.

- De mener egentlig at norske sentrale myndigheter må ta sterkere grep om utdanningen, og at man ikke bare lar det være et lokalt ansvar. Myndighetene må forklare skolene hvordan elevenes resultater blir til konkret læring. I dag er det tilfeldighetene som rår, mener Lillejord.

 I FUG-møtet tirsdag hevdet Sølvi Lillejord at nettopp den ujevne kvaliteten i norske skoler er den største utfordringen. Det er store forskjeller mellom kommuner, innad i kommuner og til og med innad på skoler.

- Dette må det jobbes mye med, mente hun. Hun synes også det satses for lite på utdanning av skoleansatte i kommuner som har blitt tonivåkommuner.

Sertifisering av lærere

Lillejord mener også at det nå må bygges videre på de utdanningsplattformene som finnes, og at hun håper et eventuelt regjeringsskifte ikke fører til enda en ny.

- Siden 1986 har vi hatt 11 utdanningsministre og minst fire skolereformer. Vi trenger ikke flere nå, mente hun, noe hun også hadde snakket om på Høyres landsmøte nylig.

Sølvi Lillejord tok også sterkt til orde for en sertifisering av lærerne.

- I helsesktoren finnes det nå 29 sertifiserte profesjoner. Til det følger det med krav og forpliktelser for utøvelsen av yrket, men også tilbudet om videreutdanning.

- Dette mener jeg er den første byggesteinen i å sikre kvalitet i utdanningen. Vi må ha noen standarder på plass i forholdt til hva som er god og hva som er dårlig undervisning, mener hun.

FUG-møte nr 3_13

Å navigere med app`er

En annen utfordring skolen ikke har tatt inn over seg mener Lillejord er den teknologiske utviklingen.

- Å navigere med app`er har med hele tankesettet framover å gjøre. Det krever en helt annen måte å tenke læring på og det kommer til å utfordre skolen på måter vi ikke aner i dag, sa hun.

Kunnskapssenteret for utdanning som Lillejord leder skal samle og oppsummere norsk og internasjonal forskning som kan gi innsikt i hva som bidrar til kvalitet i undervisningen. Du kan lese mer om senteret her.