Elisabeth Strengen Gundersen - ute i trafikk

– Det er svært gledelig at så mange foreldre forstår sin viktige rolle som støttespiller for sitt barn på skolen, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

Elevundersøkelsen 2013 har for aller første gang med spørsmål om hjem og skole-forhold. I alt fire spørsmål har blitt stilt om dette til de 400.000 elever fra 5. trinn til og med Vg3 som har deltatt.

Så mange som 66 % svarer at de alltid eller ofte får god hjelp til leksene sine hjemme. Men i den andre enden av skalaen svarer 16 % at de sjelden eller aldri får det.

- Her kan det være mange forhold som spiller inn. Det er flott at så mange får den hjelpen de trenger hjemme.  Samtidig vet vi av FUGs egen lekseundersøkelse at leksen ikke alltid er kjent stoff for elevene, slik den skal være.

- Og mange foreldre, spesielt på ungdomstrinnet, føler de kommer til kort når de skal gi barna leksehjelp, sier Gundersen.

 På det siste spørsmålet om hjem og skole svarer hele 75 % at de er helt eller litt enige i at de foresatte forventer at eleven gjør så godt han kan på skolen.

Foreldreplakaten

Synkende støtte

Svarene fra elevene om foreldrestøtte viser synkende tendens jo eldre eleven blir. Det gjelder alle de fire spørsmålene om oppmuntring, forventninger og støtte hjemme.

- Det kan skyldes flere ting: enten at mange elever på de høyere trinnene ikke ber om hjelp, jobber mer selvstendig og får den hjelpen og støtten de trenger fra medelever eller lærerne, sier Elisabeth Strengen Gundersen.

- Det er likevel verdt å minne foreldre på hvor viktig støtte og oppmuntring er også når barna blir eldre.

- Det er i denne perioden at de skal ta viktige valg for fremtiden. Selv om foreldre kanskje ikke kan hjelpe til med leksene, er backing hjemmefra helt avgjørende, sier hun.

Mobbing

4,2 prosent av elevene har i 2013 svart at de blir mobbet to – tre ganger i måneden eller oftere. Våren 2012 var det 6,8 prosent som svarte det samme. Omfanget av mobbing i skolen har vært stabilt på nasjonalt nivå i perioden 2007 til 2012. Fra 2012 til 2013 er nedgangen signifikant.

Men årets undersøkelse har gjennomgått endringer som gjør at man ikke direkte kan sammenligne tallene.

- Det er viktig å ikke bli for bastante i tolkningen av mobbetallene, men vi håper det varsler en nedgang. Dette stemmer godt med FUGs egne 2013-tall, der færre foreldre har kontaktet oss om mobbing det siste året sett i forhold til antall henvendelser totalt, sier Gundersen.

Krenkelser

I Elevundersøkelsen 2013 har elevene for første gang svart på spørsmål om ulike former for krenkelser. Det ble også stilt spørsmål om hvem som krenket, hvor det skjedde og om skolen hadde gjort noe som hjalp eleven.

Resultatene viser at verbale krenkelser og utestengning er mest utbredt. 11 % av elevene hadde for eksempel opplevd å bli gjort narr av eller ertet slik at de ble lei seg, 2 - 3 ganger i måneden eller mer.

Trusler, slag og spark ble også kartlagt. 3,3 % rapporterte at de hadde opplevd å bli slått, sparket eller holdt fast slik at de ble redde, 2 eller 3 ganger i måneden eller mer.
Det er en klar økning i krenkelser fra 8. trinn til 9. og 10. trinn, og det er klare kjønnsforskjeller. Flest svarer at de foregår ute, men at skolene i liten grad kjenner til krenkelsene.

- Denne nye kategorien er det verdt å se nærmere på, og i sammenheng med mobbetallene. Krenkelser kan være forløpet til systematisk mobbing, og det er svært viktig at skolene og andre voksne er bevisste dette og tar tak i det så fort som mulig, sier FUG-lederen.

NTNU, som har laget undersøkelsen, vil komme med ytterligere analyser av funnene før sommeren.