- FUG får mange henvendelser fra foreldre som forteller at skolen bryter loven både når det gjelder spesialundervisning og mobbing. Vi har eksempler på at foreldre klager og får medhold hos fylkesmannen. Men likevel skjer det ingenting, sier Gundersen.

Med leder Trond Giske i spissen fikk Kirke- utdannings- og forskningskomiteen (KUF) en klar oppfordring fra FUG-delegasjonen:

- Vi ønsker at fylkesmennene må bli styrket og får muligheter til å følge opp pålegg og tilsyn med sanksjoner. FUG ønsker også at Stortinget skal sørge for at lovverket er så tydelig at skoleeier helt klart vet hva som er deres ansvar, sier Gundersen.

Som et ferskt eksempel på hvor vanskelig det kan være å tolke lovverket, viste FUG til saken fra Stjørdal kommune som i mange år hadde mistolket kravet til lærertetthet. En iherdig rektor Oddvar Nergård fikk til slutt medhold av Utdanningsdirektoratet etter mange års kamp: Mange skoler i kommunen skulle hatt flere lærere, i følge Kommunal Rapport.

Kvalifiserte lærere

FUG la også vekt på at det i små kommuner kan være vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere og å tilby valgmuligheter i forhold til fremmedspråk og valgfag.

– Man kan stille spørsmål ved om skoleeier gir et likeverdig tilbud til elever ved små skoler i distriktene, framhevet FUG.

Også evaluering av SFO ble etterlyst av FUG på Stortinget. FUG har lenge ønsket en grundig evaluering av SFO fordi pris og kvalitet varierer sterkt fra kommune til kommune.

Frafall

- Vi snakket selvsagt også om frafallet i videregående som et overordnet og stort problem i Norge. Det er et sammensatt problem, og vi mener det kan skyldes mangelfull opplæring tidlig i skoleløpet, sier FUG-lederen.

I møtet med KUF-komiteen formidlet også FUG at mange foreldre som kontakter FUG sier barna ikke får den undervisningen de har krav på når det gjelder spesialundervisning, tilpasset opplæring, tiltak mot mobbing eller andre rettigheter.

- Vi opplever at det er et stort sprik mellom lovens gode intensjoner og den virkeligheten som mange barn og foreldre opplever. Hvis ikke elevene får oppfylt sine rettigheter, kan det i stor grad føre til frafall, sier Elisabeth Strengen Gundersen.

Andre temaer som ble berørt var gratisprinsippet og mobbing. - Det var et positivt møte der komiteen kom med mange relevante oppfølgingsspørsmål til oss, sier hun.

Les hele brevet til KUF-komiteen her